احتمال اخراج دائمي ونزوئال از مركوسور

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- رييسجمهور آرژانتين اعالم كرد: در صورتي كه دولت ونزوئال رفتار خود را تغيير ندهد به طور دائمي از بلوك تجاري آمريكاي جنوبي )مركوسور( اخراج ميشود. مائوريسيو ماكري با لحني شديدتر و تندتر نسبت به گذشته، از ونزوئال خواست كه به دموكراسي احترام بگذارد و به پيام اعضاي اين بلوك تجاري و معترضان در كشورش گوش دهد. وي ادامه داد: اگر تغييري كامل در رفتار دولت ونزوئال ايجاد نشود اخراج كامل ونزوئال از مركوسور اتفاق ميافتد. رييسجمهور آرژانتين درباره شروط الزم ب//راي ادامه عضويت ونزوئال در اين بلوك تجاري گفت: بايد يك تقويم انتخاباتي در اين كشور تنظيم شود. همچنين زندانيان سياسي آزاد شده و به تفكيك قوا در سيستم حكومتي احترام گذاشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.