كنارهگيري رييس كميته بررسي مداخله روسيه در انتخابات آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

CBB-رييسكميتهكنگرهآمريكابرايبررسيمداخلهادعاييروسيه در انتخابات رياستجمهوري، موقتا از اين مقام كنار رفته است. كميته انضباط//ي مجلس نمايندگان تحقيقاتي را روي عملكرد نونز و احتمال افشاي اسناد طبقهبنديشده از طرف او آغاز كرده است. نونز ميگويد اين اتهام كامال نادرست است و با انگيزههاي سياسي مطرح ميشود. او افزوده تصميمش براي كنارهگيري را در پي آن گرفته كه چندين گروه دست چپي اتهامهايي را عليه او تسليم كميته انضباطي كنگره كردهاند. مايك كاناوي، ديگر عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان، جايگزين دوين نونز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.