مرگ يك نفر در تظاهرات ضددولتي ونزوئال

Jahan e-Sanat - - News -

دویچهوله-روزنامه منتقد دولت ونزوئال به نام الناسيونال ديروز به وقت محلي گزارش داده در جريان تظاهرات ضددولتي در شهر كاريتزال واقع در استان ميراندا يك جوان 19 ساله كشته شده است. ونزوئال از سه سال قبل به اين سو شاهد اعتراضها و درگيريهاي سياسي داخلي است. آتش اعتراضهاي اخير اما حدود يك هفته پيش و زماني شعلهور شد كه ديوان عالي اين كشور صالحيت كنگره ملي، پارلمان ونزوئال را لغو كرد. هرچند اين حكم با اعتراضات داخلي و بينالمللي سه روز پس از صدور ملغي شد اما اپوزيسيون اين اقدام را كافي ندانست و فراخوان تظاهرات جديدي را داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.