موافقت ترامپ براي سفر به پكن

Jahan e-Sanat - - News -

دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا پنجش//نبه گذشته براي نخس//تينبار با شي جين پينگ، رييسجمهور چين، در فلوريدا ديدار كرد. در اين ديدار كه پيش از آغاز مذاكرات رس//مي رهبران دو كش//ور صورت گرفت، همسران آنها هم حضور داشتند.

دونال//د ترامپ پيش از اين ديدار گفته بود كه در ديدار با ش//ي جين پينگ، از رييسجمهور چين خواهد خواست تا درخصوص تراز تجاري بين دو كش//ور اقدام كند همچنين براي مهار جاهطلبي هستهاي همكاري بيشتري داشته باشد. شي جين پينگ در راس يك هيات بلندپايه چيني پنجشنبه گذشته وارد فلوريدا شد.

به گزارش رويترز، دونالد ترامپ پيش از مراسم شام گفت: تا االن مذاكرات طوالني با هم داش//تيم و چيزي به دس//ت نياوردهايم، مطلقا هيچي، اما با هم دوس//ت ش//دهايم، اين را ميتوانم ببينم و فكر ميكنم در دراز مدت ما روابط بس//يار خوبي با هم خواهيم داشت.

طبق اين گزارش، رهبران دو كش//ور و هياتهاي همراه احتماال مذاكرات جدي خود درخصوص تجارت بين دو كشور و سياست خارجي را روز جمعه شروع كنند.

دونالد ترامپ در جريان مبارزات انتخاباتي خود وعده داده بود جلوي فرار سرمايه و اشتغال از آمريكا به چين را بگيرد. ترامپ همچنين از تراز تجاري بين دوكشور انتقاد كرده بود.

دونالدترامپپنجشنبهگذشتهپيشازديداربارييسجمهور چين گفته بود: با ما ناعادالنه رفتار شده است و ما معامالت تجاري بسياري بدي براي سالهاي سال با چين داشتهايم. اين يكي از مسايلي است كه ما در باره آن گفت وگو خواهيم ك//رد. در همين زمينه، ركس تيلرس//ون، وزير امور خارجه آمريكا در فلوريدا گفته اس//ت: باوجود اين تمايل مش//ترك براي همكاري )بين دو كش//ور( وج//ود دارد، اياالت متحده ميداندك//ه چين ميتواند براي منافع آمريكا چالشهايي به وجود بياورد. واش//نگتن و پكن بر س//ر مسايلي مانند،روابط اقتصادي، سياستهاي پولي، سامانه پدافند موشكي »تاد« در كرهجنوبي يا گسترش حضور نظامي چين در درياي جنوب چين اختالفاتي نظر دارند.

به گزارش شينهوا، دو كشور آمريكا و چين هزار دليل دارند كه روابط و مناسبات خود را گسترش دهند اما يك دليل كه بخواهند اين روابط را دچار خدش//ه كنند، وجود ندارد. وي همچنين يادآور شد: دولت چين همه تالشش اين است كه باوجود اختالف نظرها، مناسبات پايداري با آمريكا داشته باشد و دو كشور در 45 سال گذشته بهرغم فراز و نشيبها روابط دوجانبه خود را به خوبي به پيش سوق دادهاند. همكاري تجاري چين و آمريكا در سال گذشته ميالدي ‪519 (2016)‬ ميليارد و 600 ميليون دالر اعالم شده است.

دولتآمريكاميگويد:دولتچينبايدقاطعانهتحريمهايي كه براساس قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل تصويب شدهاند را عليه كرهشمالي اجرا كند.

ازطرفيشينهواگزارشداد:رييسجمهورآمريكادرجريان سفر شي جينپينگ به آمريكا، دعوت پكن براي سفر به چين را پذيرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.