تقسيم تامين مالي بين بازار سرمايه و بازار پول

Jahan e-Sanat - - News -

رييس سازمان بورس اوراق بهادار با بيان اينكه كاهش هزينه تامين مالي از الزامهاي تحقق شعار امسال است، گفت: تالش ميشود امسال 35 تا 40 هزار ميليارد تومان افزايش س//رمايه در بازار سهام بدون احتس//اب افزايش سرمايه از محل ارزيابي داراييها انجام ش//ود. شاپور محمدي در گفتوگو با فارس ضمن اشاره به الزامات تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال در سال 96 گفت: مس//اله كاهش ن//رخ تامين مالي در بازارهاي مالي از اهمي//ت زيادي برخوردار بوده اين در حالي است كه در بازار سرمايه و بازار پول براي تامين مالي چه از طريق نظام بانكي و چه از طريق ابزارهاي مالي نرخ سود بايد به گونهاي باشد كه تامين مالي براي توليدكننده به صرفه بوده تا به تبع آن بتواند محصوالت خود را با سود به فروش رس//اند. وي افزود: كاهش نرخ سود به تامين مالي و افزايش توليد محصول كمك كرده و به دنبال آن به افزايش س//ودآوري ش//ركتها ميانجامد كه به تبع آن آثار مثبتي بر بازار سرمايه خواهد داشت بنابراين اولويت همه بازارها در تحقق ش//عار امسال بايد كاهش نرخ تامين مالي براي بنگاههاي اقتصادي باش//د. همچنين بايد سهم بخشخصوصي از تامين مالي نس//بت به بخش دولتي اولويت داده شود. محمدي با بيان اينكه تامين مالي براي بخشخصوصي و دولت بايد به گونهاي تنظيم شود كه بخشخصوصي در اولويت باشد، عنوان كرد: در گامهاي بعدي بايد بخش دولتي بتواند تامين مالي خود را انجام دهد و اين اولويت بايد رعايت شود. افزايشسرعتدرفرآيندتامينمالي دبير ش//وراي عالي بورس افزايش سرعت در فرآيند تامين مالي و تسهيل آن را سومين مساله مهم براي بازارهاي مالي كش//ور در تحقق شعار امسال عنوان كرد و افزود: وقتي درخواستهايي براي تامين مالي از سوي فعاالن بخشخصوصي به س//ازمان بورس يا نظام بانكي ارسال ميشود بايد ضمن بررسي و تكميل مستندات و مدارك م//ورد نياز در اس//رعوقت، ش//رايط تامين مالي بنگاهها از سوي نهادهاي ناظر از جمله سازمان ب//ورس و اركان آن فراهم ش//ود. وي ادامه داد: البته نهادهاي ديگري كه درگير هستند از جمله س//ازمان حسابرس//ي يا نظام بانكي يا كميته و كارگروههايي كه در وزارتخانهها و س//ازمانهاي مختل//ف اقداماتي در زمين//ه تامين مالي انجام ميدهند، بايد تالش كنند زمان فرآيند اين تامين مالي را كوتاه كنند تا به اين ترتيب توليدكننده در كوتاهترين زمان ممكن تامين مالي خود را از طريق بازارهاي مالي انجام دهد. محمدي افزايش اعتماد سرمايهگذاران و خريداران ابزارهاي مالي از تداوم سودآوري ابزارهاي تامين مالي را چهارمين ركن كاركرد بازار سرمايه در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال اعالم كرد و افزود: اطمينان نسبي سرمايهگذاران و صاحبان نقدينگي از سودآوري ابزارهاي مختلف تامين مالي از طريق تش//ريح دقيق فعاليت ش//ركتها و طرحهاي توسعهاي توسط صاحبان صنايع در حالي ميتواند كسب شود كه سمت عرضه منابع مالي در بازار پول و بازار سرمايه همواره از سوي سرمايهگذاران تنظيم ميشود. رييس سازمان بورس با تاكيد بر اهميت توجه به بهرهوري و كارايي سرمايه در نظام توليدي و ض//رورت تقويت آن به منظ//ور امكان تداوم و اس//تمرار تامين مالي در كشور گفت: اگر تامين مالي انجام شود اما بهرهوري يا نوآوري، سودآوري شركت را تامين و تضمين نكند در واقع تامين مالي بعدي مشكالت زيادي خواهد داشت. هدفگذاريسال69 به اعتقاد محمدي، ضروري است كساني كه منابع مالي را تجهيز ميكنند، براي بازپرداخت اصل و سود منابع دريافتي براي اتكا به سودآوري خود حتما برنامهريزي كنند تا بتوانند در مراحل بعدي به پشتوانه خوشحسابي در بازگرداندن به موقع منابع دريافتي به تخصيصدهندگان منابع به بهبود فرآيند تامين مالي كمك كنند. وي با بياناينكههدفگذاريمشخصيبرايتامينمالي از طريق بازار سرمايه در سال 1396 تبيين شده است، گفت: هماكنون فعاليتهايي در دستور كار سازمان بورس بوده تا از اين طريق سطح بهينهاي براي انواع تامين مالي در نظر بگيريم. به گفته اين مقام مسوول براي افزايش سرمايه شركتها هيچ محدوديتي وجود ندارد و هر رقم افزايش سرمايه بخواهد انجام شود، سازمان بورس از آن استقبال ميكند ب//ه ويژه اگر افزايش س//رمايهاي وجود داشته باشد كه بتواند منابع جديدي را وارد چرخه نقدينگي شركتها كند كه حجم آن بستگي به درخواست شركتها دارد. تحققاهدافازپيشتعيينشده به گفته رييس سازمان بورس در اين ارتباط س//ازمان بورس به وظيفه خود براي تحقق اين منظور عمل خواهد كرد كه تالش ميشود امسال بدون احتس//اب افزايش سرمايه از محل تجديد ارزياب//ي داراييها حدود 35 تا 40 هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه در بازار سهام انجام شود. اين موضوع در مقايسه با سالهاي قبل كه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها نيز افزوده ميشد، بسيار قابل توجه است. وي افزود: معتقدم تامين مالي بخش دولت بايد بين بازار سرمايه و بازار پول تقسيم شود. در قانون بودجه هيچ گاه عنوان نشده است كه بازار سرمايه بايد همه اين منابع را براي دولت تامين كند. به اعتقاد رييس سازمان بورس در بخشهايي از قانون كه بهطور مش//خص تامين مالي از طريق بازار س//رمايه را تكليف قانوني اين ب//ازار كرده بايد فرآيند آن را براساس زمانبندي مناس//ب و توافق نهادهاي دولتي تنظيم ك//رد هرچند لزومي براي تامين همه اين منابع از طريق بازار سرمايه وجود ندارد و با توجه به عدم رغبت بازار از آن جلوگيري كرد. محمدي با اشاره به تامين مالي با روشهاي ديگر گفت: تامين ماليهاي كوتاهمدت از طريق پيش فروش محصوالت در بورس كاال و بورس انرژي يا تامين ماليهايي كه بر مبناي سهام انجام ميشود ميتوان براي سالجاري در دستور كار قرار داد. اين در حالي است كه برخي طرحها در اين زمينه در سال قبل مورد استقبال قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.