رشد 2 واحدي آيفكس در يك هفته

Jahan e-Sanat - - News -

گروه ب/ورس- فراب//ورس هفته گذش//ته را كه تنها سه روز معامالتي داش//ت با دادوستد 629 ميليون ورقه به//ادار در 83 ه//زار دفعه ب//ه ارزش دو ه//زار و 196 ميليارد ريال پش//ت سر گذاش//ت. در هفته منتهي به 18 فروردينماه ش//اخص كل نيز روند رو به رش//د خ//ود را ادام//ه داد و با ثبت دو واحد رش//د در ارتفاع 889 واحدي ايستاد؛ به اين ترتيب آيفكس با رشد هفته قبل، بازدهي خود از ابتداي سال را به نزديكي دو درصد رساند. نگاهي به معامالت انجام ش//ده در بازارهاي فرابورس حاكي از آن اس//ت بازار اول و SME بهترين عملكرد را در مقايسه با ساير بازارها تجربه كردند به طوري كه ب//ه ترتيب در اي//ن دو بازار حجم معام//الت 24 و 32 درصد و ارزش آن ب//ا افزايش 28 و 208 درصدي روبهرو شدند. تعداد دفعات جابه جايي سهام در اين دو بازار نيز برخالف ساير بازارها افزايش يافت. در بازاره//اي اول، دوم و پاي//ه به ترتي//ب ‪105 ،146‬ و 373 ميليون س//هم به ارزش ‪481 ،318‬ و 384 ميليارد ري//ال مورد مبادله قرار گرفت. در بازار شركتهاي كوچك و متوسط نيز معاملهگران شاهد دادوستد 200 هزار سهم به ارزش سه ميليارد و 700 ميليون ريال بودند. در همين حال بازار ابزارهاي نوين مالي نيز هفته قبل را با جابهجايي پنج ميليون ورقه ب//ه ارزش يكه//زار و 9 ميليارد ريال پش//ت سر گذاشت. در اين بازار ارزش معامالت اوراق بده//ي، صندوقهاي س//رمايهگذاري قابل معامل//ه و اوراق تس//هيالت مسكن به ترتيب به ،884 58 و 67 ميليارد ريال رسيد. از سوي ديگر ارزش معامالت خرد بازار سهام ش//امل معامالت بازاره//اي اول، دوم، پايه و شركتهاي كوچك و متوسط به يكهزار و 136 ميليارد ريال رسيد كه گروهپيمانكاريصنعتيبا41 درصداز اين رقم در رده نخست صنايع فرابورسي ب//ا باالترين ارزش معامالت ايس//تاد. گروههاي فلزات اساسي و شيمياييها نيز ب//ه ترتيب با 134 و 115 ميليارد ريال سهم 12 و 10 درصدي را ارزش معامالت بازار سهام در اختيار گرفتند و رتبهه//اي دوم و س//وم را از آن خود كردند. همچنين چهارشنبه شانزدهم فروردين ماه ارزش بازار فرابورس به رقم يكهزار و 58 هزار ميليارد ريال رسيد كه به اين ترتيب بازار دوم با 44 درصد از اين رقم بيشترين سهم از ارزش كل بازار در اختيار گرفت. پس از بازار پايه با 26 درصد و اوراق بدهي با 19 درصد در ردههاي بعدي ايستادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.