بورس كلمبيا شايستهترين بورس خارجي شد

Jahan e-Sanat - - News -

بورسكلمبيابهعنوانشايستهترين بورس خارجي توس//ط گروه بازارهاي OTC انتخاب ش//د. به گزارش سنا، گروه بازارهاي OTC طي مراسمي در هفته گذشته، بورس كلمبيا را بهعنوان واجد ش//رايطترين ب//ورس خارجي معرفي كرد. بر اساس اين گزارش، به اين ترتيب و با به دست آوردن اين رتبه، شركتهاي موجود در بورس كلمبيا امكان حض//ور در بورسهاي OTC آمريكا را به دس//ت آوردند و اطالعات اين ش//ركتها در بازار OTC آمريكا موجود خواهد بود. جيسون پالتروويتز، نايب رييس خدمات شركتي در گروه بازاره//اي OTC در اي//ن خص//وص اظهار داش//ت: بس//يار مفتخريم كه بورس كلمبيا را بهعنوان شايستهترين بورس خارجي معرف//ي ميكنيم. به اين ترتيب شركتهاي پذيرفته شده س//ريالنكايي اجازه خواهند داش//ت در بازاره//اي OTC آمريكا پذيرش ش//وند. ما از شركتهاي سريالنكايي در آمري//كا اس//تقبال ميكنيم. گروه بازاره//اي OTC كه اپرات//ور اصلي بورسهاي ‪OTCQX، OTCQB‬ و Pink در آمريكاس//ت، اطالع//ات حدود 10 هزار س//هم از شركتهاي آمري//كا و جهاني را در خود جاي داده است. گروه بازارهاي OTC از طريق ارائه اطالعات به خصوص، اين امكان را ب//ه س//رمايهگذاران ميدهد كه به راحتي از طري//ق كارگزار مورد عالقه خودمعاملهداشتهباشند.بورسكلمبيا تنها بازار اوراق بهادار در سريالنكاست كه حدود 300 شركت پذيرفته شده دارد. كميسيون اوراق بهادار، SEC در س//ريالنكا نهاد نظارتي بورس كلمبيا محس//وب ميش//ود. بازار اوتيس//ي ماركتس گ//روپ يك ب//ازار مالي در كشور آمريكاست كه وظيفه آن تامين اطالعات درخصوص نقدشوندگي بازار و قيمتها براي حدود 10 هزار اوراق بهادار OTC است. اين اوراق بهادار، در سهبازارمختلفبهنامهاي،XQCTO OTCQB و Pink دس//تهبندي و ارائه ميش//ود تا س//رمايهگذاران از فرصتهايسرمايهگذاريبهوجودآمده وخطراتاحتمالياينسرمايهگذاريها مطلع شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.