تخصيص منابع به شركتهاي توزيع برق در بورس انرژي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بورس انرژي با اش//اره به برنامه عرضه امروز فرآوردههاي نفتي دو پااليشگاهگفت:تاكنون03ميلياردتومان منابعماليجديدجهتانجاممعامالتو تامينوجهشركتهايتوزيعنيرويبرق از طريق بورس انرژي طي فروردينماه امسالبهحساباينشركتهاواريزشده است. سيدعلي حسيني در گفت و گو با فارس از برنامه امروز عرضه فرآوردههاي نفتي دو پااليشگاه خبر داد و گفت: در جلسه معامالتي امروز كاالهاي آيزوفيد، آيزوريسايكلوحالل204 پااليشنفت تبريز،حالل204 وآيزوريسايكلپااليش نفت تهران و متانول پتروشيمي زاگرس در رينگ داخلي عرضه خواهند شد. وي به ازسرگيري عرضههاي سوخت هوايي شركت ملي پخش در رينگ بينالملل ب//ازار فيزيكي طي امروز اش//اره كرد و افزود:حجمعرضهاينفرآورده005 تن و به مقصد ارمنستان از انبار نفت اراك است. حسيني همچنين به تخصيص منابع مالي به شركتهاي توزيع نيروي برقبهمنظورانجاممعاملهدرفروردينماه 96 خبر داد و گفت: 30 ميليارد تومان منابعماليجديدجهتانجاممعامالتو تامينوجهشركتهايتوزيعنيرويبرق از طريق بورس انرژي طي فروردينماه امسالبهحساباينشركتهاواريزشده و براساس برنامهريزيهاي صورتگرفته تخصيص منابع مالي مجدد براي انجام معامالتوتامينوجهشركتهايتوزيع نيروي برق همچنان ادامه خواهد يافت. گفتني است طي آخرين روز معامالتي هفته گذشته در بازار برق بورس انرژي نمادهاي كمباري، ميانباري و بارپايه به ترتيببامتوسطقيمتهاي000/013، 329/000 و 328/997 ريال بر مگاوات ساعتموردمعاملهقرارگرفتند.همچنين درآغازجلسهمعامالتياينروز،نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميانباري روزانهوكمباريروزانه51/2/69 گشايش يافتندوهمچنيننمادهايبارپيكروزانه، بارپايه روزانه، ميانباري روزانه و كمباري روزان//ه ‪96/1/21 ،96/1/20‬ و 96/1/22 درپايانجلسهمعامالتيمتوقفوفرآيند تحويلآنهاآغازشد. همچنيندراينروز در تابلوي س//لف موازي استاندارد براي قراردادهاي با سررسيد يكسال و بيشتر در بازار مشتقه بورس انرژي ايران در نماد سنندج169 تعداد81 قراردادباارزشي بالغبر47 ميليونريالموردمعاملهقرار گرفت.درمجموعدرجريانمعامالتروز چهارشنبه61 فروردينماه69،بازاربرق بورس انرژي ايران شاهد معامله 5975 قراردادمعادل084/37 مگاواتساعتبه ارزشبيشاز32 ميلياردو154 ميليون ريال بود. بر اس//اس اين گزارش، در بازار فيزيكي بورس انرژي ايران نيز كاالهاي گاز بوتان، گاز پروپان، گاز مايع صنعتي و برش س//نگين پتروشيمي بندرامام، ميعان//ات گازي پااليش گاز ايالم، برش سنگينپتروشيميشازندوآيزوريسايكل پااليشنفتبندرعباسدررينگداخلي وح//الل204 پاالي//شنف//تتبريزو گاز ماي//ع پااليش نفت الوان در رينگ بينالملل عرضه شدند كه كل معامالت صورتگرفتهمع//ادل311/31 تنوبه ارزشبيشاز761 ميلياردو533 ميليون ريالاست.ازنكاتمهممعامالتآخرين روز معامالتي هفته گذشته ميتوان به معامله سه هزار مترمكعب حالل 402 پااليش نفت تبري//ز و رقابت خريداران اين محصول در رينگ بينالملل اشاره كرد. از ديگر نكات بازار فيزيكي اين روز نيزميتوانبهمعاملهبيشاز005/7 تن ميعانات گازي پااليش گاز ايالم در رينگ داخلي اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.