ﺍﻓزﺍﻳش 4/5 ﺩﺭﺻﺪی

Jahan e-Sanat - - News -

س//قف نرخ بیکاری استانهای کشور از 17/7 درصد در س//ال 94 به 22 درصد در س//ال 95 افزایش یافت در عین حال نرخ بیکاری پنج استان نیز دورقمی شد.

امسال از س//وی رهبر انقالب به عنوان س//ال اقتص//اد مقاومتی، تولید و اش//تغال نامگذاری ش//ده تا دولتمردان برای مساله بی//کاری که وارد فاز بحرانی ش//ده، تدبیر جدی بیندیشند. در همین ارتباط بررسی وضعیت بازار کار بر اس//اس ش//اخصهای نیروی کار در 31 اس//تان کش//ور نش//ان میدهد در سال 95 نرخ بیکاری پنج استان دیگر هم دورقمی ش//د تا تعداد استانهای دارای ن//رخ بیکاری تکرقمی از 9اس//تان در س//ال 94 به چهار اس//تان در سال 95 تقلیل یابد. نرخ بیکاری 5 استان دورقمی شد در س//ال 95 نرخ بیکاری چهار اس//تان زنجان، سمنان، مرکزی و همدان همچون س//ال 94 تکرقمی ب//ود اما پنج اس//تان خراسان جنوبی، تهران، بوشهر، آذربایجان ش//رقی و کرم//ان در س//ال 95 ب//ه جمع اس//تانهای دارای نرخ بیکاری »دورقمی« پیوستند.به این ترتیب نرخ بیکاری استان خراس//ان جنوبی که در س//ال 94 معادل 8/6 درصد بود، در سال 95 با افزایش 2/1 درصدی به 10/7 درصد رس//ید. همچنین نرخ بیکاری اس//تان بوش//هر از 9/7 درصد در س//ال 94 با رشد 1/6 درصدی به 11/3 درصد افزایش یافت.

عالوه بر این نرخ بیکاری استان آذربایجان شرقی از 7/3 درصد در سال 94 با افزایش 3/5 درصد مواجه ش//د ب//ه طوری که این نرخ در سال گذشته به 10/8 درصد رسید. همچنین ن//رخ تکرقمی بیکاری اس//تان کرمان با افزایش 3/6 درصدی از 7/9 درصد در س//ال 94 به 11/5 درصد در س//ال 95 افزایش یافت.

ام//ا نرخ بیکاری در پایتخت 3/5 درصد نسبت به س//ال 94 رشد داشت به طوری که این نرخ از 8/1 درصد در س//ال 94 به 11/6 درصد در سال 95 رسید.

در عی//ن حال نکته دیگ//ر در آمار نرخ بیکاری در 31 اس//تان افزایش س//قف نرخ بیکاری اس//ت. بر این اس//اس حداکثر نرخ بیکاری اس//تانهای کشور که در سال 94 17/7 درصد و مربوط به اس//تان کهگیلویه و بویراحمد بود، در سال 95 به 22 درصد و برای استان کرمانشاه به ثبت رسید. بیشترین بیکاران در کرمانشاه هستند نتایج نرخ بیکاری استانها حاکی از آن اس//ت که استان کرمانش//اه با نرخ بیکاری 22 درصدی بیش//ترین تع//داد بیکاران در بین استانهای کشور را به خود اختصاص داده است. پس از آن، استان چهارمحال و بختیاری ق//رار دارد که نرخ بیکاری 20/2 درصدی را به ثبت رسانده است.

ب//ه گزارش مهر البت//ه کف نرخ بیکاری در دو سال گذش//ته روی عدد 7/3 درصد ثابت مانده است با این تفاوت که کمترین نرخ بیکاری در س//ال 94 مربوط به استان آذربایجان شرقی بود اما در سال 95 استان مرکزی با نرخ بیکاری 7/3 درصدی کمترین میزان بیکاران را در س//طح کشور به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، پس از استانهای کرمانش//اه و چهارمحال و بختیاری، استان اردبیل با نرخ بیکاری 15/3 درصد، استان کردس//تان با ن//رخ 15/2 درصد، اس//تان اصفهان با نرخ 14/6 درصد و اس//تان البرز ب//ا ن//رخ 14/3 درصد به ترتی//ب کمترین ن//رخ بی//کاری را در س//ال 95 ب//ه خ//ود اختصاص دادند. نرخبیکاریسال59حدود4/21 درصد الزم ب//ه ذکر اس//ت نرخ بی//کاری کل کش//ور در سال گذشته 12/4 درصد اعالم ش//د که این نرخ در س//ال 94 معادل 11 درصد بود.

علیاصغر یوسفنژاد، نماینده اصالحطلب مجلس دهم در این خصوص گفت: دولت میگوید کس//ی ک//ه دو س//اعت در هفته کار کند ش//اغل است اما جامعه این شغل را نمیپذیرد. بودجه، بخش خصوصی و تعاونیها نیز آمار اشتغالزایی را تایید نمیکنند.

وی افزود: در کشورهای دیگر کسی که دو س//اعت در هفت//ه کار میکند در زمان بیکاری پش//تیبانی بیمهای میشود اما در ایران این پش//تیبانی انجام نمیشود اما آن فرد در آمار شاغالن آورده میشود.

یوس//فنژاد گف//ت: ب//رای اش//تغال به سرمایهگذاری و فضای کسب و کار مناسب نیاز است که اکنون در این عرصهها مشکل وجود دارد.

عبدالرض//ا مص//ری، نماین//ده مجلس ش//ورای اس//المی نیز در این برنامه گفت: چ//را بان//ک اطالعاتی بیمهش//دگان برای مشخص شدن نرخ بیکاران و شاغالن کشور ایجاد نمیشود؟

وی افزود: زمانی که از نیروی کار کشور خب//ر نداریم، چگونه میتوانی//م برای آنها اشتغال ایجاد کنیم؟

مصری با بیان اینکه سرمایهها در کشور به سمت تولید نمیرود گفت: بخش واردات و داللی، س//رمایهها و نقدینگی کشور را به خود جذب کرده است.

وی افزود: اگر نقدینگی به سمت تولید رود اشتغال ایجاد میشود.

این نماین//ده مجلس با انتقاد از واردات بیرویه کاالها و قاچ//اق گفت: دولت باید برای کااله//ای وارداتی تعرف//ه قرار دهد. یکی از وزرا فهرستی از 800 قلم کاال را به به گزارش تسنیم، علیاصغر یوسفنژاد دولت برای تعرفهگذاری ارائه داد اما هیات عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی دولت با آن مخالفت کرد. با بی//ان اینک//ه ذهنیت عموم//ی جامعه، مص//ری افزود: دلیل مخالفت دولت این آمار اش//تغالزایی دول//ت را تایید نمیکند، بود که ممکن اس//ت کشورهایی که از آن گفت: مجموع سرمایهگذاریهای دولت در کاال وارد میشود ناراحت شوند. تغییر وضعیت نیروی کار در استانهای دارای نرخ بیکاری »تکرقمی«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.