اتصال روباتهای جنرالموتورز به اینترنت

Jahan e-Sanat - - News -

جنرال موتورز حدود یکچهارم از 30 هزار روبات کارخانه خود را به اینترنت متصل کرده و از مزایای اتالف کمتر زمان بهره برده است.

مارک فرانکس، مدیر اتوماسیون جهانی جنرالموتورز در کنفرانسی در شیکاگو اظهار کرد: بزرگترین خودروساز آمریکا در دو سال گذشته از 100 مورد خرابی احتمالی روباتهای مونتاژ خودرو به واس//طه تحلیل آماری که آنها به سرورهای خارجی در ابر ارسال میکنند، اجتناب کرده است. اتصال به اینترنت از اختالالت خط مونتاژ و همچنین جایگزینسازی روبات که ممکن اس//ت حداکثر هشت ساعت طول بکشد، جلوگیری کرده است.

وی در کنفرانس فدراسیون بینالمللی روباتیک اظهار کرد: اگر ما بتوانیم از اختالل در روند تولید اجتناب کنیم، میزان قابل توجهی پول صرفهجویی خواهیم کرد.

شرکتهایخودروسازیدربهکارگیریاتوماسیونپیشگام بودند و بزرگترین مشتری صنعت روباتیک هستند. طبق آمار فدراسیون بینالمللی روباتیک، کارخانههای خودروسازی در سال 2016 تعداد 17 هزار و 600 روبات در مقایسه با 5100 برای تولیدکنندگان محص//والت الکترونیکی و 1900 برای تولیدکنندگان فلز نصب کردهاند.

به گزارش پرشین خودرو مونیتورینگ، اینترنت به جنرال موت//ورز ام//کان میدهد به جای ذخیره ک//ردن قطعات در کارخانه، زمانی که موجودی آنها رو به پایان هستند، سفارش دهد و این مساله موجودی انبار را کاهش داده و در هزینهها صرفهجویی میکند.

این خودروس//از به کارگیری روباتهای جدید در آمریکا را از سال 2012 به میزان 10 هزار روبات افزایش و از سوی دیگر میزان اشتغال در این کشور را یک سوم افزایش داده و به 105 هزار شغل رسانده است.

براس//اس گزارش بلومبرگ، اتصال روباتها به اینترنت برای جلوگیری از پروس//ههای تعمیر و نگهداری تنها آغاز اس//تفاده از فناوری روباتیک جدید اس//ت. جنرال موتورز در کارخانه تولید مدلپالگین هیبریدی ش//ورلت ولت، از روباتهایی اس//تفاده میکند که میتوانند به شکل ایمن در کنار انسان کار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.