تعرفههای ضددامپینگ فوالد علیه ایران را اعمال نمیکنیم

Jahan e-Sanat - - News -

کمیس//یون اروپ//ا اعالم ک//رد تعرفهه//ای وارداتی ضددامپین//گ را در مورد محصوالت فوالدی وارداتی از چین به اجرا گذاشته است. کمیسیون همچنین گفته تصمی//م ندارد تعرفههای موقتی بر محصوالت فوالدی وارداتی از کشورهای ایران، برزیل، روسیه، صربستان و اوکراین اعمال کند.

ای//ن تعرفهها که باالتر از تعرفههای وضع ش//ده در گذشته بوده، خشم مقامات چینی را برانگیخته است.

کمیسیون که از جانب 28 کشور عضو اتحادیه اروپا عمل میکند و نقش قوه مجریه اتحادیه را بر عهده دارد، برای مدت پنج سال تعرفههایی 18/1 تا 35/9 درصدی را ب//رای محصوالت فوالدی وارداتی از چین از جمله از ش//رکتهای بنگانگ استیل پلیتس، هاندان آیرون اند استیل و هستیل تعیین کرده است.

این در حالی است که پس از شکایت اتحادیه فوالد اروپا )یوروفر( به نمایندگی از س//ه شرکت فوالدسازی اروپایی به نامهای آرس//لورمیتال، تاتا اس//تیل و تیسن کراپ، از ماه اکتب//ر، تعرفههای وارداتی 13/2 تا 22/6 درصدی بر فوالد وارداتی از چین اعمال میشد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی چی//ن در واکن//ش به این اق//دام اتحادی//ه اروپا گفته از ای//ن تصمیم بس//یار نگران اس//ت و از اتحادیه اروپا میخواهد »اش//تباه خود را تصحیح کند«. چین گفته برای حمایت از ش//رکتهای خود »اقدامات ضروری« را انجام خواهد داد.

کمیس//یون اروپ//ا همچنین گفت//ه تصمیم نگرفته تعرفهه//ای موقتی ب//ر محصوالت ف//والدی وارداتی از کش//ورهای ایران، برزیل، روسیه، صربستان و اوکراین اعم//ال کند هرچن//د تحقیق//ات در م//ورد واردات از این کش//ورها برای یک دوره ش//ش ماه//ه دیگر ادامه خواهد داشت.سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: تصمیم کمیسیون مبنی بر عدم اعمال تعرفهها بر واردات فوالد از ایران، برزیل، روسیه، صربستان و اوکراین، تاثیری بر نتیجه نهایی این تحقیقات نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.