ضرورتایجاداتاقمستقلتولید

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه حل مشکل اشتغال با حمایتازتولیدداخلیممکناست،گفت:برنامهایبرایاحیایتولیدداخلی دیده نمیشود. نه تنها دولت، بلکه تمام دستگاهها هیچ اقدامی نکردهاند.

علیخداییدربارهتحقق شعارسالگفت:نمایندگانکارگرانپیشنهاد میکنند اتاق مستقل تولید در کشور تشکیل شود و مستقل از اتاق بازرگانی فعلی باشد. وی با بیان اینکه وزن تجار حاضر در اتاق بازرگانی از تولیدیها بیشتراست،افزود:شایددرجهتحمایتازتولیدسیاستهایخوبیاتخاذ شدهباشداما باتوجهبهاینکهتولیدکنندگاندرمناسباتکشورقدرتخوبی ندارند،اینسیاستهابهخوبیانجامنمیشود.اگراتاقتولیدبهصورتمستقل تشکیلشودونمایندگانکارفرمایانوتشکلهایکارگریتولیدیعضوباشند وبهصورتمستقلبهبحثتولیدبپردازند،میتوانشعارسالرامحققکرد. وی با بیان اینکه بارها صحبت از پرداخت تسهیالت متعدد به تولیدکنندگان شدهاست،گفت:متاسفانهتولیدوضعیتخوبیندارد.دربخشصنعترشد تولید اگر منفی نباشد مثبت هم نیست اما آمارهای دقیقی ارائه نمیشود.

عضو شورای عالی کار با گالیه از اینکه هر ساله پس از اعالم نامگذاری ش//عار سال عدهای شروع به شعار دادن میکنند، گفت: تحقق شعار مقام معظمرهبرینصببنرهایتبلیغاتینیستبلکهاقدامعملیاتیاستکهباید ازسویدستگاههااجراییشود.خداییگفت:متاسفانهتولیدکنندگانواقعی کشور به اندازهای درگیر مشکالت تولید خود هستند که فرصت برای حضور در نهادهای تصمیمگیر را ندارند. باید این مسایل سازماندهی شود.وی ادامه داد:برنامهایبرایاحیایتولیدداخلیدیدهنمیشود.نهتنهادولت،بلکهتمام دستگاههاهیچاقدامینکردهاند.تنهادرصورتیمشکلاشتغالحلمیشود که از تولید ملی حمایت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.