افزایش04 درصدیتولیدخودرودرکشور

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-وزیرصنعت،معدنوتجارتازافزایش04 درصدیتولیدانواع خودروی سواری، مینیبوس و اتوبوس طی سال گذشته در مقایسه با سال 94 خبر داد.

محمدرضا نعمتزاده افزود: برای جایگزینی مینیبوسها و اتوبوسهای فرسوده شهرها نیاز به تولید محصوالت جدید است که خوشبختانه کارخانه عقابافشانباتولیدروزانهپنجدستگاهاتوبوس،امکانتامینبخشیازنیازهای حمل و نقل درون و برونشهری را دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از هزار نفر در این کارخانه مشغول فعالیت هستند، تأکید مقام معظم رهبری بر تولید و اشتغال در سال جاری را یادآور شد و تصریح کرد: وظیفه همه مردم و مسووالن است تا با حمایت از تولید داخلی و طرحهای اشتغالزا زمینه ایجاد مشاغل بیشتر در کشور را فراهم کنند.نعمتزاده تاکید کرد: مردم باید به تولیدات ایرانی اعتماد کنند و تولیدکنندگان نیز باید در زمینه قیمت به حقوق مصرفکنندگان توجه داشته باشند.وی ادامه داد: خوشبختانه اتوبوسها و مینیبوسهای تولیدی این کارخانه از کیفیت و استانداردهای جهانی بهرهمند هستند و قابلیتهای صادراتی آن میتواند فرصتهای بیشتری برای اشتغال فراهم آورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به افزایش 40 درصدی تولیدانواعخودرویسواری،مینیبوسواتوبوسطیسالگذشتهدرمقایسه باسال49 اظهارکرد:امسالدرتالشهستیمتابهطورمتوسطبهرشد52 درصدی در تولید انواع خودرو دست پیدا کنیم و پیشبینی میشود تولید اتوبوس و مینیبوس در سالجاری رشد بیشتری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.