افزایشقیمتبرخیفلزات تحت تاثیر بازار جهانی است

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-عضوهیاتمدیرهانجمنسربورویگفت:برایحمایتازتولید داخل و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، دولت باید به وعدهها و تکالیف قانونی خود عمل کند.ابراهیم جمیلی اظهار داشت: برای عملی شدن شعار امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، دولت باید به وعدههای خود عمل کند و تکالیف قانونی که در بودجه آمده است را به اجرا درآورد.

وی ادامه داد: وضعیت بانکها باید مش//خص ش//ود تا ببینیم آیا واقعا میخواهند به داد تولید برسند یا همچنان به دنبال بنگاهداری هستند.

عضو انجمن سرب و روی با اشاره به افزایش قیمت جهانی برخی فلزات از جمله سرب، روی، نیکل و آلومینیوم گفت: پیشبینی میشود این رشد قیمت همچنان ادامه داشته باشد و در حال حاضر میزان مصرف این فلزات نسبتبهمیزانتولیدافزایشیافتهوموجودیانبارهایجهانینیزطیشش ماهگذشتهروندکاهشیداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.