مايكل كين: به برگزيت راي دادم اما نه براي مقابله با پناهندگان

Jahan e-Sanat - - News - گیشه

مايكل كين روشن كرد دليل اينكه به برگزيت راي داده اين بود كه مردم بريتانيا خواستار آزادي بودند نه اينكه بخواهند به نژادپرستي يا آزار پناهندگان و مهاجران فكر كنند.

اين بازيگر سرش//ناس كه براي معرفي فيلم جديدش مصاحبه ميكرد ضمن ارائه توضيحاتي درباره اين فيلم كه با عنوان »سبك داشتن« ساخته شده تاييد كرد كه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را كامال درست ميداند.

وي افزود: به برگزيت راي دادم. آنچه برايم اهميت داشت اين بود كه يك آقاي فقير باش//م نه يك خدمتكار پولدار. نميخواس//تم به دامن نژادپرستي يا مقابله با پناهندگان يا هر چيزي از اين دس//ت بيفتم بلكه آزادي بود كه برايم اهميت داشت.

مايكل كين تاكيد كرد: سياست هميشه چالشبرانگيز

پخشكنندگان س//ينماي اي//ران، جديدترين آمار فروش فيلمهاي نوروزي را تا ش//امگاه پنجش//نبه 17 فروردينم//اه در حالي اعالم كردن//د كه همچنان دو فيلم »گش//ت« و »خوب، بد، جلف« بيشترين فروش را دارن//د و در مي//ان بقيه فيلمهاي اكران نوروزي، دو فيلم ميلياردي شدهاند و دو فيلم ديگر به يك ميليارد هم نرسيدند.

حبيب اسماعيلي پخشكننده »سه بيگانه« به ايسنا از فروش يك ميليارد و 400 ميليون توماني اين ساخته مهدي مظلومي خبر داد.

ب//ه گفته اين پخشكننده اي//ن رقم فروش مجموع فروش تهران و شهرستانهاست و اين فيلم 25 سالن در تهران و حدودا 40 سالن در شهرستانها دارد.

به گفته اس//ماعيلي؛ فيلم »س//ه بيگان//ه« در حالي س//ومين هفته اكرانش را پش//ت سرگذاشته است كه هيچگونه امكان تبليغي ندارد.

عل//ي س//رتيپي مديرعامل فيلمي//ران كه پخشدو فيل//م »آباجان« و »يك روز بخصوص« را برعهده دارد، درباره آخرين رقم فروش اين دو فيلم اجتماعي گفت: فيل//م »آباجان« به كارگردانيهات//ف عليمرداني 810 ميليون تومان با 28 س//الن در تهران و شهرس//تانها است. در سياست هميشه مجبوري به حوزههايي وارد شوي ك//ه هيچوقت در آن حوزهها نبودهاي، بعد ميبيني داري گم ميش//وي و بعد ميبيني ميتواني راهي براي خودت پيدا كني و بعد همه چيز درست ميشود.

اين بازيگر س//ينما در ي//ك گفتوگوي ديگر كه چهار م//اه پيش از رفراندوم بريتاني//ا انجام داده بود تاكيد كرده بود كه چه ماندن و چه خروج از اتحاديه ترس//ناك است اما به نظر ميرس//د اكن//ون خروج از اتحادي//ه براي وي آرامشبخشتر است.

وي افزود: از نظر من آنچه در اروپا داشتي اين بود كه دولتي هست كه بايد همه را تحت نظارت داشته باشد. من اينطور فكر ميكنم مگر اينكه تغييرات معنيداري در اين فروخته است.

به گفته اين پخشكننده؛ فيلم »يك روز بخصوص« به كارگرداني همايون اسعديان نيز در 33 سالن تهران و شهرس//تانها فروش//ش به مرز 600 ميليون تومان نزديك ميشود.

پارس//يان پخشكننده فيلم »ماجراي نيمروز« نيز امر ببينم. به همين دليل هم فكر كردم بايد بيرون بيايم.

در همي//ن حال ديليميل نوش//ت: اي//ن گفته موجي از اعتراضها را در ش//بكههاي اجتماع//ي به راهانداخت و كامنته//اي زي//ادي در اعتراض به اس//تدالل اين بازيگر قديمي ارائه شد.

فيلم »سبك داشتن« ساخته زاك براف با بازي مايكل كين، مورگان فريمن، و آلن آركين س//اخته ش//ده كه در قالب چند دوس//ت ظاهر ميشوند كه وقتي پانسيون آنها تعطيل ميش//ود تصميم ميگيرند يك بانك را بزنند. اين فيلم بازسازي فيلم 1979 به همين نام با بازي جرج برنز، آرت كانري و لي استراسبرگ است. اين فيلم از ديروز در سينماها اكران شد. گفت: آخرين س//اخته محمد حسين مهدويان، تا شب گذش//ته در تهران يك ميلي//ارد و 750 ميليون تومان فروش داش//ته و در شهرس//تانها 610 ميليون تومان فروخته است كه مجموعا فروشش از مرز دو ميليارد و 360 ميليون تومان گذشته است.

به گفته اي//ن پخشكننده؛ فيلم »ماجراي نيمروز« در تهران و شهرس//تانها 62 س//الن سينما دارد و طي روزهاي آينده به تعداد سينماهاي آن در شهرستانها اضافه خواهد شد.

پارس//يان همچنين خب//ر داد كه ب//ا آغاز مجدد ثبتنام اكران دانشجويي،062 دانشگاه ثبتنام كردند و گفت: با توجه به بازگشت مسافران نوروزي، فروش »ماج//راي نيمروز« پس از تعطيالت س//ير صعودي داش//تهاس//ت.

مختاري مس//وول پخش »هدايت فيلم« نيز درباره آمار فروش »گشت2« و »خوب، بد، جلف« توضيح داد: »گشت« در تهران پنج ميليارد و 450 ميليون تومان و در شهرستانها سه ميليارد و 370 ميليون فروش داشته است كه مجموع فروشش به مرز هشت ميليارد و 820 ميليون تومان ميرسد.

به گفته او تعداد سينماهاي »گشت ‪95 «2‬ سالن در شهرستانها و 32 سالن در تهران است.

مختاري همچنين از ف//روش هفت ميليارد و 320 ميلي//ون توماني »خوب، بد، جل//ف« در تهران و چهار ميليارد و 210 ميليون توماني در شهرستانها خبر داد كه مجموع فروش اين س//اخته پيمان قاسمخاني را به رقم 11 ميليارد و 530 ميليون تومان در 30 سينماي تهران و 85 سالن در شهرستانها ميرساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.