شكايت از »علي البدل« عجيب و غريب است

Jahan e-Sanat - - News -

مهدي فخيمزاده به شكايت شوراي شهر و راهنمايي و رانندگي از مجموعه نوروزي »عليالبدل« به كارگرداني سيروس مقدم واكنش نشان داد و از اين دو اتفاق به عنوان اتفاقات عجيب و غريب ياد كرد.

به گزارش ايسنا، اين بازيگر و كارگردان پيشكسوت با انتقاد از شرايط نامساعد براي نويسندگي و ساخت يك مجموعه تلويزيوني، اظهار كرد: متاسفانه از همان لحظهكه دستمان را روي قلم ميگذاريم كه بنويسيم نگران اين هستيم كه صداي قشري درنيايد و اينكه چگونه بايد با اين شرايط كنار بياييم.

او در ادامه تاكيد كرد: اين واقعا يك مشكل بزرگ است كه به هرچيزي كه دست ميزنيم اين فشار بر ما تحميل ميشود.

فخيمزاده با اشاره به شكايت شوراي شهر از سريال »عليالبدل« اظهار كرد: شوراي شهر شكايتي از اين سريال داشته و در اين شكايت مطرح كرده است كه به شوراي شهر توهين شده است؛ در حالي كه »عليالبدل« در روستا ساخته شده نه در شهر و از آن مهمتر كه در ناكجاآباد بوده. شما چه كار داريد؟!

بازيگر »عليالبدل« كه در مراسم قدرداني صدا و سيما از سريالهاي نوروزي سخن ميگفت همچنين با اشاره به شكايت راهنمايي و رانندگي از اين مجموعه توضيح داد: راهنمايي و رانندگي هم به اين دليل شكايت كرده كه پالكهاي ماشينها چرا در اين مجموعه تغيير كردهاند و تكليفشان به چه صورت است كه آنها را تغيير دادهاند واقعا اين مشكل بزرگي است كه دست به هرچيزي ميزنيم اين فشار به ما تحميل ميشود. مهدي فخيمزاده پيشتر درباره حضور خود در اين سريال طنز گفته بود: اين ژانر را اصال كار نكرده بودم و برايم جالب بود. از طرفي همكاري با آقاي سيروس مقدم نيز برايم جذاب بود. اما آنچه از ابتدا مرا براي حضور در اين كار جذب كرد طرح قصه بود.

او با اشاره به روايت اصلي سريال »عليالبدل« بيان كرده بود: قصه اين سريال را ميتوان به س//ادگي در دو خط تعريف كرد و اين نش//ان ميدهد كه سناريو بسيار خوبي دارد.

اين بازيگر همچنين با اشاره به انتقاداتي كه بعضا به تكراريبودن شاكله سريال »عليالبدل« وارد شده، گفته بود: به قول يك فيلسوف همه چيز گفته شده و هيچ چيز جديدي وجود ندارد بلكه نوع روايت بسيار مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.