رقيب »بوكر« نامزدهايش را شناخت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نامزدهاينهاييجايزه02 هزارپوندي»فوليو«ازسويآكادمي اين جايزه ادبي در لندن معرفي شدند.

فهرست نامزدهاي نهايي جايزه ادبي »فوليو« پس از يك سال وقفه در حالي اعالم شد كه براي اولينبار آثار غيرداستاني نيز در اين جايزه ادبي حضور دارند. »مرد ناپديد« نوشته »لورا كامينگ«، »بازگشت« از »هشام مطر«، »آمارگير« نوش//ته »چاينا ميهويل«، »ورزش پادش//اهان« به قلم »سي. اي مورگان«، »آرگوناتها« نوشته »مگي نيلسون«، »تپه طاليي« از »فرانسيس اسپافورد«، »نگو كه هيچ چيز نداريم« نوشته »مادلين تين« و »كشورسوزان:سوريهادرانقالبوجنگ«از»رابينياسينكساب«و»ليال الشامي« هشت نامزد جايزه ادبي »فوليو« هستند كه در اين ميان چهار اثر داستاني و چهار اثر نيز غيرداستاني هستند. آكادمي جايزه ادبي »فوليو« كه شاملبيشاز052 نويسندهومنتقدادبيازجمله»مارگارتاتوود«،»پيتر كاري«، »زادي اس//ميت« و»جي. ام كوئتسي« است، نامزدهاي ادبي اين رويدادسينماييراازميان26 نامزداوليهانتخابكردهاست.جايزه»فوليو« براي اولينبار طي سال 2014 با هدف تبديل شدن به »جايزهاي جديتر از »بوكر«« در عرصه ادبيات برگزار شد و همچون جايزه بوكر بينالمللي به آثار انگليسيزبان نويسندگان سراسر جهان تعلق ميگيرد. در اولين دوره از اين جايزه ادبي در سال4102، »جورج ساندرز« نويسنده مجموعه داستان »دهم دسامبر« موفق به كسب اين جايزه شد و سال بعد آن نيز »آكيل شارما« نويسنده هندي- آمريكايي با كتاب »زندگي خانوادگي« اين جايزه را از آن خود كرد. جايزه ادبي »فوليو« در سال 2016 برگزار نشد تا امسال كه با كمي تغييرات و اسپانسري جديد فعاليت خود را مجددا آغاز كرده است.برندهجايزهادبي02 هزارپوندي»فوليو«طيمراسميدرتاريخ42 مي 2017 )سوم خرداد( در كتابخانه لندن معرفي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.