سازندگان 5» كيلومتر تا بهشت« محكوم به پرداخت ديه شدند

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- مدير شبكه سه سيما، تهيهكننده و نويسنده و كارگردان سريال پنج كيلومتر تا بهشت كه از شبكه مذكور پخش شده است براساس حكم صادره توسط دادگاه محكوم شدهاند.

مديرشبكه3 وسازندگانپنجكيلومترتابهشتدردادگاهمحكومشدند براساس حكم صادره توسط دادگاه، علياصغر پورمحمدي مدير شبكه سه، داودهاشميتهيهكنندهوعليرضاافخمينويسندهوكارگردانسريال»پنج كيلومتر تا بهشت« محكوم به پرداخت ديه به خانواده پسربچهاي هستند كه اقدام به خودكشي و دار زدن خود كرد تا به خيال خودش، مثل كاراكتر مجموعه مذكور تبديل به روح شود و به همه جا سرك بكشد!

پورمحمدي، افخمي و هاشمي طبق حكم دادگاه »داير بر تسبيب در قتل شبه عمدي به نحو مشاركت با تقصير به ميزان 20 درصد به واسطه بيمباالت//ي و عدم رعايت نظامات و مقررات مربوطه درخصوص تهيه و نمايش برنامههاي تلويزيوني« محكوم به پرداخت 20 درصد از ديه كامل مرد مسلمان به خانواده مقتول و پرداخت مبلغ 72 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت به عنوان مجازات جايگزين حبس شدهاند.

پنج كيلومتر تا بهشت سريالي است كه در ماه رمضان سال 1390 از شبكه سوم سيما پخش شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.