»مسووليتشكستنسكوتمطلق«درتئاترمولوي

Jahan e-Sanat - - News -

جهانصنعت- نمايش»مس//ووليت شكستن س//كوت مطلق« به كارگرداني شيوا مسعودي و نويسندگي مشترك مونا احمدي و حسين معارف روز گذشته توسط افسانه ماهيان در سالن اصلي تئاتر مولوي افتتاح شد. در پايان اجراي اين نمايش، افسانه ماهيان گفت: »خوشحالم كه در سال جديد تاالر مولوي كار خود را با چنين اجرايي شروع كرده است«

در اين نمايش كه فروردين و ارديبهش//ت69 هرشب بهجز شنبهها س//اعت 18 روي صحنه خواهد رفت، نگين كشفي، بهداد بليغفر، سارا شاهروديان، ساينا سراج و متين گودرزي به ايفاي نقش ميپردازند. رضا صمدپور )تهيهكننده(، ايمان يزدي)مدير توليد(، سعيد رمضانزاده )طراح ويدئو و مش//اور كارگردان(، محمدرضا جديدي )طراح موسيقي(، زهره بهروزينيا )طراح لباس( مصطفي مراديان )طراح صحنه(، افسانه قليزاده )طراح گريم( از ديگر عوامل اين نمايش هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.