9

Jahan e-Sanat - - News - تازه ها

»جه/ان صنع/ت«- برخ//الف سالهاي گذش//ته نوروز امسال تاثير چنداني در رونق بازار موبايل نداشت و در اولين روزهاي س//ال69، رفت و آمدها در پاساژهاي موبايل و كامپيوتر، نويد كسبوكاري پررونق را نميداد. گويا در شرايط فعلي اقتصادي برخي مش//تريها تامين نيازهاي IT را به زم//ان ديگ//ري موك//ول كردهاند اما بازار تخفيفهاي ن//وروزي همچنان داغ است.

اگرچه فعاالن بازار پيشبيني كرده بودند كه از نيمه اسفند سال قبل بازار موبايل با رونق همراه شود و مشتريان براي خريد روانه بازار شوند اما در بازار شب عيد و نيز در ايام نوروز نيز شاهد كاهش خريد در بازار موبايل بوديم و گويا اين پيشبيني تحقق نيافت.

در ط//ول يكي دو هفته گذش//ته قيم//ت تلفنهاي همراه از يك س//و ب//ه دليل نوس//ان نرخ ارز و از س//وي ديگر كس//ادي بازار ب//ا كاهش همراه شده است. براي مثال گوشي آيفون7 اپل ب//ا كاهش قيم//ت 200 تا 250 هزار توماني مواجه شده است اما اين كاه//ش قيمت هم باع//ث رونق بازار نشده است.

اين در حالي است كه رييس انجمن فروشندگان س//يمكارت، گوشيهاي موبايل و تجهي//زات جانبي ميگويد: فراگير ش//دن اس//تفاده از دسترسي موباي//ل و به دنب//ال آن نياز مردم به گوش//يهاي هوش//مند و باالتر بودن قيم//ت اي//ن گوش//يها در قياس با گوش//يهاي قبلي از مهمترين داليل ركود اين بازار به شمار ميرود.

از س//ويي ديگ//ر فروش//ندگان بر اين باورند كه ب//ازار ايران به گونهاي است كه كاهش قيمت معموال باعث جذب مشتريان نميشود بلكه افزايش قيمتهاس//ت كه مشتريان را به بازار ميكشاند. از طرفي برخي فعاالن بازار موبايل و كامپيوتر سه عامل »اولويت بن//دي نيازها«، »كمبود نقدينگي در اختي//ار مردم« و »نامش//خص بودن ش//رايط سياسي« را بر بازار IT موثر ميداند.

افش//ار فروتن به ارائه توضيحاتي درب//اره وضعي//ت خري//د و ف//روش گوشيهاي تلفن همراه در ايام منتهي

فروشندگان بر اين باورند كه بازار ايران به گونهاي است كه كاهش قيمت معموال باعث جذب مشتريان نميشود بلكه افزايش قيمتهاست كه مشتريان را به بازار ميكشاند ب//ه عيد پرداخت و گفت: در قياس با رونق//ي كه در س//الهاي قبل هنگام عيد ايجاد ميشد، امسال و حتي سال گذشته بازار، رونق چنداني نداشت.

ريي//س انجم//ن فروش//ندگان س//يمكارت، گوش//يهاي موباي//ل و تجهي//زات جانبي همچني//ن عنوان كرد: البته با توجه به افزايش نقدينگي شهروندان در اين ايام حجم تقاضا در بازار موبايل با افزايش روبهرو ش//د اما رونق//ي كه در س//الهاي قبل وجود داش//ت امس//ال در اين بازار به چشم نميخورد. وي ادامه داد: اگر بخواهيم اين مساله را ريش//هيابي كنيم شايد دالي//ل متعددي براي آن پيدا ش//ود ام//ا يكي از مهمتري//ن داليل، قيمت گوشيها محسوب ميشود.

فروت//ن گف//ت: در ح//ال حاض//ر گوش//يهاي موجود در بازار به س//ه دسته نسبتا ارزان، متوسط و گرانقيمت تقسيم ميشوند كه دسته ارزانها به نسبت رونق بيشتري را تجربه كرد اما در بخش گوشيهاي گرانقيمت فروش كمتري وجود داش//ت و گوش//يهاي متوس//ط نيز فروشي متوس//ط را به همراه داشتند.

رييسانجمنفروشندگانسيمكارت، گوشيهاي موبايل و تجهيزات جانبي به ايسنا يادآور شد: البته سال گذشته هم فروش پيش از عيد مانند سالهاي قبل نبود كه همان طور كه اشاره شد، فراگير ش//دن اس//تفاده از دسترسي موبايل و به دنبال آن نياز مردم به گوش//يهاي هوش//مند و باالت//ر ب//ودن قيمت اين گوشيها در قياس با گوشيهاي قبلي از مهمتري//ن داليل رك//ود اين بازار به شمار ميرود. قانوننانوشتهبازارايران اگرچه فروش//ندگان تلفن همراه افت قيمتها را متاثر از كاهش قيمت جهاني موبايل ميدانند و ميگويند در بازار ايران يك قانون نانوشته و منحصر به فرد وجود دارد كه اين بار نيز خود را به اثبات رسانده است كه كاهش قيمت معموال باعث جذب مشتريان نميشود، بلكه افزايش قيمتهاست كه مشتريان را به بازار ميكشاند.

اين در حالي اس//ت ك//ه با وجود كسادي بازار، يك فعال صنفي در بازار تلفنهاي همراه در پاساژ عالءالدين به خبرنگار ما ميگويد: گوش//يهاي گرانقيمت اين روزها فروش بيشتري نسبت به گوشيهاي ميانرده دارند و مردم به خريد گوش//يهاي پيشرفته هر برندي بيشتر تمايل دارند. بر اين اساس گوشيهاي گلكسي7S و S6 سامسونگ، نسخههاي مختلف آيفون اپ//ل و س//ريهاي Xو XZ س//وني از فروش بيش//تري نس//بت به ساير گوشيها برخوردارند.

وي همچنين گف//ت: در اين ميان فروشلوازمجانبيموبايلبيشترينسود را براي فروشندگان به همراه دارد.

مثال ف//روش قاب، برچس//بهاي ضدخ//ش و كيف موبايل بيش//ترين فروش را دارد و فروشندگان از اين راه سود خوبي به جيب ميزنند زيرا اين لوازم كه معموال از بازار چين وارد بازار كشور ميشود با قيمت بسيار كمي در اختيار فروشندگان قرار ميگيرد و در نهايت با قيمت//ي چندين برابر بهاي خريد به فروش ميرسد.

بر اين اس//اس قيمت گوشيهاي ‪Xperia XZ‬ س//وني از دو ميلي//ون 170و ه//زار تومان ب//ه دو ميليون و 40 ه//زار تومان كاه//ش پيدا كرده، ‪X Xperia‬ ني//ز با كاهش 60 هزار تومان//ي هم//راه ش//ده و قيمت Z5 ح//دود 90 هزار توم//ان كاهش پيدا كرده است.

در ميان گوشيهاي سامسونگ هم اين كاهش قيمت براي گلكس//ي S7 سامس//ونگ بيش از 100 هزار تومان محاسبه ميشود. اين گوشي هماكنون با قيمت يك ميليون و 470 تومان به فروش ميرسد.

در برند ه//وآوي نيز كاهش قيمت مشاهده ميشود به طوري كه مدلهاي اين برند با قيمتي بين 60 تا 130 هزار تومان كاهش نسبت به قيمتهاي سال قبل در بازار به فروش ميرسند.

اگرچ//ه كاهش قيمته//ا به اين س//ه برن//د مح//دود نميش//ود و در برندهاي ديگر از جملهLG ، HTC NOKIA ، و HUAWEI ني//ز شاهد كاهش قيمتها هستيم.

مشوقهاي سنتي فروش شب عيد هم كارساز نشدند

در ماراتن پايان سال مطابق رسم هر س//اله رقابت در بازار براي كس//ب سهم بيش//تر از فروش جديتر شده بود؛ ارائهكنندگان محصول و برندهاي مطرح بازار IT جشنوارههاي متعدد ب//راي فروش كاال ترتيب داده بودند و مشتريها را به خريد تشويق ميكردند. اغلب اين جش//نوارهها نيز براي ارائه زمان كافي به مش//تريها تا اواسط يا پايان فروردينماه زمان دارند.

در اين ميان همواره س//وي ديگر رقابت تنگاتنگ كسبه در بازار، افزايش قدرت انتخاب و چانهزني مش//تري و بهبود مشتريمداري است.

گش//تي در پاس//اژهاي ف//روش كامپيوت//ر، IT و موباي//ل از تاثي//ر جش//نوارههاي ن//وروزي در ترغي//ب مشتريان به خريد حكايت دارد. براي مثال خريداران نوتبوكهاي دو برند پنج شمش طال هديه ميگيرند.

ش//ركت ديگري نيز در جشنواره ن//وروزي خود ب//ه خري//داران تبلت، نوتب//وك، كامپيوتر ب//دون كيس و كامپيوتر روميزي تا پايان فروردين 96 هر هفته 20 تبلت هديه ميدهد. جشنوارههاي خريد اينترنتي فروشگاههاي اينترنتي نيز از قافله فروش عق//ب نماندهاند و پ//ا به پاي بازار س//نتي در فروش و س//هم بازار شريك ميشوند. همچنان كه رفتهرفته افزاي//ش معضالت ش//هري از جمله ترافيك، نبود ج//اي پارك و آلودگي در ترويج فرهنگ خريد اينترنتي موثر ب//ود و در نتيجه آنها به تدريج س//هم خريدهاي اينترنتي در خريدهاي مردم افزاي//ش يافته اس//ت در اين ميان از فروشگاههاي عرضهكننده محصوالت IT و محصوالت ديجيتال ميتوان از پيش//گامان توس//عه و ترويج خريد و فروش اينترنتي ياد كرد.

در اين جش//نواره كس//بوكارهاي اينترنتي داراي نماد اعتماد الكترونيكي كش//ور حضور دارن//د و كااله//ا با 30 ت//ا 35 درصد تخفيف ارائه ميش//وند. اصناف و س//ازمان حماي//ت از حقوق مصرفكنندگانوتوليدكنندگاننظارت ب//ر كيفي//ت و قيمت در اي//ن طرح را برعهده دارند.

س/هم ف/روش موبايل/ي و اينستاگرامي

اما اخيرا بازار محصوالت TI، فعاالن تازهاينيزپيداكردهاست؛كسبوكارهاي كوچك شبكههاي موبايلي كه چندي اس//ت جاي خود را بين شهروندان باز كردهاند، ب//ه تبعيت از بازار س//نتي و الكترونيكي آماده فروش شدهاند. در اين ميان شبكه موبايلي اينستاگرام به دليل ماهيت تصويرمحوري، سهم ويژهاي را به خود اختصاص داده است.

در مي//ان اي//ن فعاالن نيز س//هم تجهي//زات و ل//وازم جانبي در فروش شبكههاي اجتماعي بسيار پررنگتر است.

با اين حال گوي//ا اين تخفيفات و مش//وقها كمكي به بازگش//ت رونق ب//ه ب//ازار ديجيت//ال نكرده اس//ت و اي//ن ب//ازار همچنان در ركود اس//ت. اگرچه مس//ووالن نويد آيندهاي بهتر در بازاره//اي كش//ور در س//الجاري ميدهند اما هنوز گوش//ههايي از اين آينده روش//ن خودنمايي نكرده است و به س//ختي ميتوان اين اميد را باور كرد. پس آيا بهتر نيست تنها به جاي اميد دادن اندكي به فكر برنامهريزي و اجراي طرح در راستاي حل مشكالت ركود بازارهاي كشور بود !

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.