هندزفريهایي كه حدس ميزنند!

Jahan e-Sanat - - News -

شركت اپل به تازگي امتياز حق اختراعي را ثبت كرده كه براساس آن ضربه گيرهايي در قاب آيفون كارگذاشته ميشود كه در صورت افتادن از تلفن هوشمند محافظت ميكند همچنين اين سيستم سبب ميشود آيفون روي آب شناور بماند.

حس//گرهايي كه در آيفون كارگذاش//ته ميشوند حركت آن را رديابي و هرگونه تغيير در سرعت و وزن را رصد ميكنند. به اين ترتيب هنگام افتادن دستگاه، حسگرها متوجه آن ميشوند.

به گزارش مهر،اين سيستم در چهار گوشه آيفون كار گذاشته ميشود و در صورت رديابي افتادن دستگاه ضربهگيرهايي از قاب بيرون ميزند تا شوك ناشي از افتادن كاسته شود. در حقيقت اين قاب مانند يك حلقه نجات عمل ميكند.

اپ//ل اي//ن فن//اوري را ‪«Electronic DeviceHousing‬ « نامي//ده زيرا قاب دس//تگاه ميزان شوك ناش//ي از افتادن آن را جذب ميكند و همزمان تلفن را ازآب نيز محافظت ميكند.

اين امتياز حق اختراع جديد به يك سيستم ضربه گير اتوماتيك براي قاب آيفون مربوط ميشود كه هنگام افتادن تلفن همراه از آن محافظت ميكند. عالوه بر آن اگر تلفنهوشمنددرآببيفتد،اينسيستمبهشناورماندنآنرويآبكمكميكند. اين حق امتياز در مي 2014 ارائه شده بود و در 4 آوريل 2017 به ثبت رسيده است.

مهر- محققان هندزفري با مدار الكتريكي ساختهاند كه قابليت رديابي حاالت صورت كاربر را دارد.

جالب آنكه اين گوشيها حاالت مختل//ف صورت را به دستوراتي خاص براي تلفن هوشمند تبديل ميكنند. هنگامي كه فردي لبخند و چشمك ميزند يا سرش را تكان ميهد، ماهيچههاي گوش او نيز تكان ميخورند. اين امر سبب ميشود گوشگيرها تغيير شكل دهد در نتيجه مدار الكتريكي موجود در آن نيز با توجه به حركت صورت تغيير ميكند.

هندزفري هوشمند EarFieldSensing نام گرفته و توسط گروهي از محققان مركز تحقيقات گرافيك كامپيوتر Fraunhofer در آلمان ساخته شده است.

سيس//تم هدفون مذكور شامل يك گوش گير و يك الكترود مرجع )گيره پارچه اي كه به الله گوش ميچس//بد( و چهار حسگر است كه به Arduino )بستري با منبع باز كه براي ساخت اشياي الكترونيكي تعاملي به كار ميرود( و باتري 9 ولت متصل است و اطالعات را از طريق بلوتوث منتقل ميكند.

اين سيس//تم در حال حاضر ميتوان//د حاالت مختلف خنديدن، چش//مك زدن، چرخيدن س//ر به سمت راس//ت و بازكردن دهان را رديابي كند.

محققانسازندهاينهندزفريهايهوشمندپيشبينيميكنندفناوري به كارگرفته شده براي كنترل تلفن هوشمند به وسيله حاالت صورت، براي افرادي كارآمد باشد كه دچار اختالالت حركتي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.