دسترسي به اطالعات آب و هوا با گجت هوشمند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- يك شركت آمريكايي دستگاهي ساخته كه با اتصال به تلفن هوشمند اطالعاتي واقعي از وضعيت آب و هوا فراهم ميكند. بنابراين افراد در هر موقعيتي ميتوانند از وضعيت آب وهوا اطالع داشته باشند.

اين دستگاه كه Weather@Point نام دارد، توسط شركت نوپاي ‪MindLa Solution‬ س//اخته شده اس//ت. دستگاه مذكور از طريق خروجي جك هدفون )يا خروجي آداپتور براي كاربران آيفون7( به تلفن هوشمند متصل ميشود. اين دستگاه خيلي سريع اطالعات مربوط به دما، رطوبت، ميزان اشعه VU، فشار جوي و نور را ميسنجد. پس از انتقال اين اطالعات به يك اپليكيشن مخصوص، اطالعات در صفحه نمايش موبايل ظاهر ميشوند.

از آنجا كه اين اطالعات به طور زنده جمعآوري ميشوند و دستگاه Weather@Point نيازي به اينترنت ندارد. جالب آنكه دس//تگاه به انرژي زيادي نياز ندارد. بنابراين كاربر ميتواند به راحتي تمام اطالعات جوي را در اختيار داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.