پرداخت جریمه 11 ميليون دالري سامسونگ به هوآوي ؟

Jahan e-Sanat - - News -

فارنت- شش ماه اخير براي سامسونگ فاجعهبار بوده و پس از ماجراي گلكس//ي نوت 7 حاال اين ش//ركت به خاطر نقض پتنتهاي هوآوي به پرداخت 11/6 ميليون دالر به اين شركت چيني محكوم شده است.

هوآوي از پنج شركت در چين به دليل نقض پتنتهاي اين شركت شكايت كرده كه سه نمونه آنها از زيرمجموعههاي سامسونگ الكترونيكس هس//تند. ظاهرا بيش از 20 مدل از گوشيها و تبلتهاي فروخته شده سامس//ونگ در اين كش//ور پتنتهاي هوآوي را نق//ض كردهاند و حاال دادگاه آنها را به پرداخت جريمه و البته توقف در نقض پتنتها محكوم كرده است.

هوآوي ميگويد سامسونگ بيش از 30 ميليون محصول را با نقض پتنتهاي اين شركت فروخته و از اين تعداد حدود 12/7 ميليارد دالر نيز به جيب زده است؛ گفته ميشود گلكسي S7 نيز يكي از اين محصوالت اس//ت. با وجود اينكه رويترز دقيقا موارد نقض پتنت را اعالم نكرده اما شكايت هوآوي سال گذشته مربوط به استفاده از فناوريهاي ارتباطي نسل چهارم تلفن همراه، سيستمعاملها و رابط كاربري سامسونگ در نرمافزارهاي محصوالت اين شركت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.