بهرهبرداری از پروژه آسفالت روستای تمچال و روکش آسفالت روستای سوخته کوه

Jahan e-Sanat - - News -

محمدحسین عزمی، رییس اداره راهوشهرسازی شهرستان آستانه اشرفیه با بیان اینکه عملیات آس//فالت روستای تمچال شهرستان آستانه اشرفیه به طول دو کیلومتر و با هزینهای بالغ بر 3600 میلیون ریال به بهرهبرداری رسید، افزود: با اجرای این پروژه بیش از 534 خانوار از نعمت آسفالت بهرهمند شدند. عزمی همچنین به روکش آس//فالت روس//تاهای زارم کالیه و سوخته کوه اشاره کرد و گفت: روکش آس//فالت روس//تای زارم کالیه به طول 3/3 کیلومتر و با هزینهای بالغ بر پنج هزار میلیون ریال و روکش آس//فالت روس//تای سوخته کوه به طول 3/2 کیلومتر و با هزینهای بالغ بر 4800 میلیون ریال به پایان رسید.رییس اداره راهوشهرسازی شهرستان آستانه اشرفیه در پایان تصریح کرد: با روکش آسفالت این دو راه روستایی، تعداد خانوارهای بهرهمند از نعمت آسفالت به بیش از 2403 خانوار رسید.همچنین اشکان گوهری، رییس اداره راهوشهرسازی شهرستان رودبار از افتتاح پروژه آسفالت راه روستایی ش//یرکوه شهرس//تان رودبار به طول 4/2 کیلومتر و با هزینهای بالغ بر 6300 میلیون ریال و با حضور اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات استان، فرماندار رودبار و سایر مسووالن محلی خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.