شرکت گاز بوشهر پیشگام در اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت گاز بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده بیان کرد: در س//الی که گذش//ت تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا با اجرای طرحهای گازرسانی متعدد در اقصانقاط استان، در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی کوشا باش//یم و خوش//بختانه در این خصوص یکی از شرکتهای پیشرو در استان بودهایم.ایشان در همین ارتباط به فواید حاصله از اجرای این طرحها اشاره و بیان کرد: کاهش مصرف فرآوردههای نفتی، کاهش هزینههای تولید، ایجاد ارزش افزوده، محرومیتزدایی، تحقق عدالت اجتماعی، بهبود زیرساختهای استان، دستیابی به انرژی پاک و ایجاد اشتغال پایدار از جمله مهمترین اهدافی بوده که با اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی حاصل ش//ده است.غالمعباس حس//ینی اضافه کرد: گازرسانی به واحدهای عظیم صنعتی استان از جمله مهمترین طرحهای اجرا شده با اولویت اقتصاد مقاومتی است که اجرای هر کدام از آنها، اشتغال پایدار تعداد زیادی از جوانان هم استانی را به دنبال داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.