برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب گیالن در سد سفیدرود

Jahan e-Sanat - - News -

جلس//ه ش//ورای حفاظت از منابع آب استان با حضور نجفی استاندار گیالن، جمالی نماینده مردم رودبار، فرمانداران، مدیران ارشد صنعت آب و برق گیالن و مدیران کل دستگاههای اجرایی در سد سفیدرود برگزار شد.ابتدا لطفی، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل آب منطقهای گیالن ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: باید با همکاری و تعامل دستگاههای ذیربط از تمام ظرفیتهای آبی برای داشتن فصل زراعی خوب استفاده کنیم تا فصل آبیاری بسیار خوبی برای کشاورزان عزیز به ارمغان آوریم.در ادامه مدیرعامل آب منطقهای گیالن ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آبی استان گفت: سد سفیدرود با امکان ذخیرهسازی یکمیلیارد و 100 میلیون مترمکعب آب ذخیره مطمئنی برای 170 هزار هکتار از شالیزارهای جلگه مرکزی گیالن است.سد سفیدرود در محل پیوستن دو رود قزلاوزن و شاهرود در نزدیکی منجیل ساخته شده و برای تنظیم آب این دو رودخانه برای کشاورزی در دشت گیالن و تولید برق استفاده میش//ود.عملیات اجرایی س//اخت سد س//فیدرود از سال 1335 آغاز شد و در سال 1340 به پایان رسید و بهرهبرداری از آن در س//ال 1341 آغاز ش//ده اس//ت. ارتفاع سد از کف رودخانه 92 متر و طول تاج آن 425 متر است و در پنج واحد در مجموع بیش از 87 مگاوات برق تولید میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.