300 میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح است

Jahan e-Sanat - - News -

شهردار ساری با تقدیر از همراهی و همدلی اعضای شورای اسالمی شهر ساری با شهرداری، رشد بودجه شهرداری طی چهار سال را بزرگترین اتفاق ممکن عنوان کرد و افزود: با تالش فراوان بودجه شهرداری به 600 میلیارد تومان رسیده و این یعنی حماسه اقتصادی که همیشه مورد نظر مقام معظم رهبری بوده، است.مهدی عبوری به مرور فعالیتهای عمرانی شهرداری ساری در چهار سال گذشته پرداخت و افزود: شهرداری در کلیه حوزهها دارای طرح و برنامه بوده و اوج کارهای ما در این سالها انجام امور زیربنایی مانند مهار آبهای س//طحی، افزایش س//رانه فضای سبز، روانسازی ترافیک، آسفالت و پیادهروسازی و صدها پروژه دیگر بوده است ضمن اینکه در این دوره میتوان توجه ویژه به بانوان و احداث بوستان اختصاصی برای آنان را مورد اشاره قرار داد.وی با تاکید بر اینکه 300 میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح داریم، خاطرنشان کرد: در سال جدید هیچ پروژهای آغاز نخواهد شد مگر آنکه پیوست ایجاد اشتغال را برای شهروندان ساری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.