توسعهفرودگاهشیرازباهزینه0042میلیاردریالی

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-براساسمصوبهدولتتوسعهفرودگاهبینالمللیشهیددستغیب شیراز با برآورد تقریبی دو هزار و چهار صد میلیارد ریالی اجرا میشود.

هی//ات وزیران در جلس//ه 25 اس//فند ماه 95 به پیش//نهاد وزارت راهوشهرسازی و به استناد به ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راهوترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور-مصوب -1366 تصویب کرد.بر این اساس شرکت فرودگاهها مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تامین مالی هزینههای احداث ترمینال )پایانه( مسافری، احداث پارکینگ خودرو و محوطه، احداث محل پارک هواپیما و س//طوح دسترسی به س//ایر نقاط پروازی )اپرون( و خدمات مسیر و احداث موتورخانه فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز با برآورد تقریبی دو هزار و چهارصد میلیارد ریال شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راهاندازی، استفاده از منافع بهرهبرداری و انتقال در قالب بند )ب( ماده (2) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راهوترابری از طریق مش//ارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویبنامه ش//ماره ه51321ت/7505 مورخ 26 فروردین 94 نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راهاندازی ترمینال مسافری فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز به سهامداری شرکت بلند طبقه که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده، اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.