دستیابی به رکوردهای تولید در نواحی فوالد مبارکه اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

رییس واحد خطوط نهایی نورد سرد از کسب رکورد ساالنه تولید در خطوط اصالح شماره 3 و 4 واحد خطوط نهایی ناحیه نورد س//رد در س//ال 1395 خبر داد. محس//ن زنگنهپور در این خصوص گفت: تولید ساالنه خط اصالح شماره 3 در سال 1395 با 8/69 درصد به 189 هزار و 490 تن رسید. این در حالی است که رکورد قبلی ساالنه تولید در این ناحیه مربوط به س//ال 1394 و به میزان 174 هزار و 332 تن بوده اس//ت. وی ادامه داد: تولید س//االنه خط اصالح شماره 4 نیز در س//ال 95 به 137 هزار و 953 تن رس//ید که این رکورد نسبت به مدت مشابه سال قبل )تولید 110739 تن( 24/57 درصد افزایش نش//ان میدهد.رییس واحد خطوط نهایی نورد س//رد در ادامه گفت: خطوط اصالح و بازرس//ی شماره 3 و4 واحد خطوط نهایی در ناحیه نورد سرد در راستای اهداف توسعه و در جهت افزایش تولید محصوالت سرد نهایی از اواخر سال 1392 راهاندازی شد و به مرحله تولید رسید. این در حالی بود که در ابتدای راهاندازی، این خطوط با مشکالت فنی و تجهیزاتی مختلفی روبهرو شده بود که اغلب مشکالت با همت کارکنان تولید و تعمیرات واحد حل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.