کاهش6 درصدیسفرهایدریاییدرنوروز69

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-عضوهیاتعاملسازمانبنادرودریانوردیگفت:از52 اسفندماه سال گذشته تا روز 14 فروردینماه امسال، سه میلیون و 896 هزار و 237 ورود و خروج مسافر دریایی ثبت شده که نسبت به سال قبل، حدود شش درصد کاهش دارد.محمد راستاد اظهار داشت: با آغاز طرح سفرهای نوروزی، از52 اسفندماهسالگذشتهتاروز41 فروردینماهامسال،سهمیلیونو698 هزار و 237 ورود و خروج مسافر دریایی در کشور ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، حدود شش درصد کاهش داشته است.وی با اشاره به کاهش هفت درصدی گردشگران دریایی در مدت زمان یاد شده، گفت: در این برهه زمانی، تردد دو میلیون و 418 هزار و 226 نفر گردشگر دریایی نیز به ثبت رسید.راستاد درباره علت کاهش آمار مسافر و گردشگر دریایی در نوروز امسال نسبت به سال گذشته، تاکید کرد: با توجه به شرایط نامس//اعد جوی و وقوع توفانهای بزرگ در سواحل کشور، پنج روز کامل نتوانستیم گشت، سفر و تفریح دریایی داشته باشیم بنابراین با وجود تدابیر و اقداماتی که برای نوروز امسال اندیشیده شده بود، شاهد کاهش آمارها بودیم اما با این وجود، به دلیل همان تدابیر شرایطی ایجاد شد که سفرها و گشتها و تفریحات دریایی در ایمنی کامل انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.