قطعهاولآزادراهتبریز-مرندبهبهرهبرداریرسید

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- با حضور وزیر راهوشهرسازی قطعه اول آزاد راه تبریز- مرند مورد بهرهبرداریقرارگرفت.آزادراهتبریز-مرندبهطول36 کیلومتربامشارکت 65 درص//دی گروه بینالمللی آبادراه//ان پارس صبح امروز )جمعه( مورد بهرهبرداری قرار گرفت.هزینه کل طرح برابر با9 هزار 366و میلیارد تومان بودهوبهمدت63 ماهنیزفرآیندعملیاتیآنبهطولانجامیدهاست.گفتنی است،طولتونلدرمسیررفتوبرگشتشاملچهارهزارو007 متراست، طول پل نیز 1600 متر بوده و تعداد تبادل نیز شامل چهار دستگاه است. شایان ذکر است، کاهش زمان سفر، افزایش ظرفیت محور و افزایش سطح کیفیت ترافیک، کاهش تصادفات و افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و آالیندگی زیستمحیطی، توسعه شبکه آزادراهی کشور و اتصال آن به مرز بازرگان و افزایش سهم ایران در بازار ترانزیت کاال و مسافر از جمله اهداف این پروژه است.وزیر راهوشهرسازی همچنین از طرح توسعه میدان مسجد جامع هشترودبازدیدکرد.طرحتوسعهاینمیدانبیشاز02 سالپیشکلنگزنی شدهامااینطرحبهنتیجهاینرسیدهاست.گفتنیاست،وزیرراهوشهرسازی با حضور در شهرستان هشترود به بازدید از این پروژه پرداخته و در جریان امور آن قرار گرفت. شروع عملیات عمرانی این طرح، نیاز به تامین اعتبار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.