توسعه بازار سرمايه با فناوري اطالعات

Jahan e-Sanat - - News -

گ//روه بورس- پيگي//ري ايدههاي تازه از س//وي فرابورس وارد فازهاي تازهتري شده اس//ت. بعد از ورود ش//ركتهاي كوچك يا هم//ان sme به اين بازار، توس//عه ابزارهاي مالي تازه، ح//ال »فيناس//تار« برنامه تازه فرابورس براي اجراي ايدههاي تازه در حوزه بازار س//رمايه است. در پيش بودن برگزاري نمايشگاه بورس، بانك و بيمه فرصت ايدهآل و ويژهاي است تا پروژه »فيناستار« از سوي فرابورس به خوبي براي فعاالن بازار سرمايه و حتي خارج از اين بازار معرفي شود. قطعا با روش//ن ش//دن زواياي پنهان اين پروژه و البته پتانسيلهاي آن، بازار سرمايه ميتواند از يك فرصت پنهان به اهداف آشكار و قابل قبولي دست پيدا كند تا در نهايتبخشي از اين بازار با توسعهيافتگي بيشتر همراه شود. در اين ارتباط مديرعامل فرابورس ميگويد در راس//تاي برگزاري فيناستار و استفاده از ايدههاي جديد به بانكها، بيمهها و بورسها نامه ارس//ال شده كه چالشهاي تكنولوژي خ//ود را مطرح كنند تا بت//وان در ايدههاي مرتبط با آن چالشها سرمايهگذاري كرد. او معتقد است توسعه بازارهاي مالي از مجراي فن//اوري اطالعات ميگ//ذرد. امير هاموني درباره برگزاري فيناس//تار توسط فرابورس ايران گفت: از ديدگاه ما در فرابورس توسعه ب//ازار س//رمايه و بازارهاي مال//ي از مجراي فناوري اطالعات ميگذرد، هرچه اين حوزه بيشتر توسعه يابد قطعا به اهداف متعالي بازار سرمايه كشور از جمله شفافيت، نقدشوندگي و كارا ب//ودن ب//ازار، بهت//ر ميتوانيم جامه عمل بپوش//انيم. وي ادامه داد: در اين راستا ابزارهاي//ي كه متكي به تكنولوژي هس//تند الزم است. در نتيجه دائم بايد ايده جديدي مطرح شود. س//ال گذشته اولين فيناستار توس//ط شركت اطالعرس//اني بورس برگزار ش//د اما امسال از آنجايي كه فرابورس ايران بحثهاي مربوط به شركتهاي دانشبنيان، داراييه//اي فك//ري و س//رمايهگذاريهاي مخاطرهآمي//ز را دنبال كرده بود س//ازمان بورس در راس//تاي تفويض اختيار مجموعه راهاندازي و برگزاري فيناستار را به فرابورس واگ//ذار ك//رد. مديرعامل فراب//ورس افزود: در ح//ال حاضر اس//ت از مجموعه بانكها، بيمهها، تامين سرمايهها و شركتهايي كه در حوزه فين تك در بازار س//رمايه فعاليت ميكنند، شوراي راهبردي تشكيل دادهايم و با همكاري اين دوس//تان كه حامي مادي و معن//وي ما هس//تند اميدواري//م بتوانيم فيناس//تار خوبي را برگزار كنيم و ش//اهد تكنولوژي جديد در حوزه مالي كشور باشيم. هاموني اضافه كرد: در كنار اين ش//ركتها، شركتهايي با سرمايه مخاطرهآميز هستند كه قبل از ما مجوز گرفتهاند و بعضي از آنها در شوراي راهبردي عضو هستند، اين ها از قبل در اساسنامهش//ان اعالم كردهاند كه ميخواهند در تكنولوژي مالي سرمايهگذاري كنند. وي خاطرنشان كرد: قبل از فيناستار فس//تيوالهاي گوناگ//ون در صنايع غير از بازارهاي مالي از جمله تجهيزات پزش//كي، لوازم خانگي، تجهيزات خودرو، مواد غذايي و بهداش//ت ب//ا همكاري معاون//ت علمي و فناوري رييسجمهور برگزار ش//د و تاكنون در اي//ن رابطه بالغ بر س//ه يا چهار ميليون ايده معامله شده است. مديرعامل فرابورس با بيان اينكه فيناستاري كه قرار است برگزار ش//ود فقط مختص بازار مالي كشور است، گفت: فينتكها س//ابقا فق//ط مختص بازار پول يا بازار س//رمايه بودهاند ولي امسال اين رويداد با اين هدف برگزار ميش//ود كه بازار پول، سرمايه و بيمه را پوشش دهد. هاموني افزود: البته اينطور نيس//ت كه بگوييم هر فردي هر ايدهاي دارد بياورد. اگر در س//ال در بورسها، بانكها و بيمهها يك يا دو كار جديد هم انجام شود بسيار مناسب است. ما به اركان مختلف نامه فرستاديم تا چالشهاي تكنول//وژي خود را مط//رح كنند همچنين از بانكه//ا، بيمهه//ا، كارگزارها، بورسها و كانونها خواس//تهايم چالشهاي تكنولوژي خ//ود را مطرح كنند ك//ه اگر ايدهاي در آن حوزه باش//د و قابليت سرمايهگذاري در آن وجود دارد اين س//رمايهگذاري انجام شود. مديرعامل فرابورس ادامه داد: مثال فرابورس 9 چالش داشت كه آنها را عنوان كردهايم و گفتيم اينكه هرك//س در اين 9 حوزه ابزار، نرمافزار و اپليكيشن بياورد ما آن را بررسي خواهيم كرد و اگر نظرمان را تامين ميكرد حاضر هستيم در آن ايده سرمايهگذاري كنيم چراكه اگرچ//ه فرابورس نقش برگزاركننده دارد ولي در راستاي چالشهايي كه خودش دارد هم ميتواند سرمايهگذاري كند. به گفته هاموني، سامانه آنالين پذيرش كه در گذشته رونمايي شد 9 فاز دارد و هر شخصي بتواند بابت ه//ر يك از فازها به فراب//ورس ابزاري تحويل دهد كه آن ابزار مشكل سامانه آنالين پذيرش را برطرف كند، فرابورس حاضر است در ايده او سرمايهگذاري كند. وي اضافه كرد: براي ش//ركتهايي كه تجربه كافي ندارند و شايد نتوانند خود را به خوبي معرفي كنند مربيهاي شناخته شدهاي در نظر گرفتهايم تا به آنها در اين زمينه كمك كنند، تاكنون 72 تي//م به ما مراجع//ه كردهاند و در حال حاضر مشغول بررس//ي اين تيمها هستيم. مديرعامل فرابورس تاكيد كرد: فيناستار را بايد يك فرآيند بدانيم نه يك رويداد. ايدهها منتظر نيس//تند كه فيناستار برگزار شود و متولد ش//وند. نبايد اين ايدهها تا فيناستار بعدي مس//كوت بمانند چراكه مشمول گذر زمان ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.