فاينكس فرصت ايدهآل براي آشنايي با سرمايهگذاري صحيح

Jahan e-Sanat - - News -

عضوهياتمديرهشركتزرينمعدنآسياگفت:نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه يك فرصت جدي اطالع رساني گسترده بازار س//رمايه است. از طريق اين فرصت ارزشمند ميتوان توجه ويژهاي به مباحث فرهنگسازي و همچنين تبليغات در حوزه بازار سرمايه داشت. ابراهيم جميلي، عضو هياتمديره شركت زرين معدن آسيا و رييس خانه اقتصاد ايران در گفتوگو با سنا برگزاري نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه را يك رخداد اثرگذار خواند و ادامه داد: در اين زمينه الزم است تا اطالع رساني در سطح وسيعي انجام شود تا نه تنها اهالي بازار سرمايه بلكه عالقهمندان به موضوعات اقتصادي نيز فرصت حضور در اين نمايشگاه را داشته باشند. وي اظهار داشت: برگزاري فاينكس 2017 فرصت مغتنمي است تا اقشار جديدي با بازار سرمايه و نحوه سرمايهگذاري صحيح در اين بازار آش//نا شوند. رييس خانه اقتصاد ايران، حضور شركتها در نمايشگاه را فرصتي مناسب براي معرفي فعاليت آنان قلمداد كرد و گفت: بهتر است در اين نمايشگاه نه تنها شركتهاي بورسي بلكه شركتهايي كه واجد شرايط ورود به بورس هس//تند نيز مش//اركت داشته باشند. وي در همين زمينه ادامه داد: اين ش//ركتها از طريق ش//ركت در فاينك//س ،2017 نهتنها بازديدكنندگان را با عملكرد خود آشنا ميسازند بلكه خود آنها نيز با منابع تامين مالي نوين و همچنين فرصتهايي كه بازار سرمايه براي تامين مالي در اختيارشان قرار ميدهد، آشنا ميشوند. اين مقام مسوول با اشاره به يكي ديگر از پيامدهاي نمايشگاه براي بازديدكنندگان اظهار داشت: بازديد از نمايشگاه و آشنايي با بازار سرمايه بر زندگ//ي عمومي مردم تاثير ميگ//ذارد به اين معنا كه آنان ميآموزند به جاي اينكه پسانداز خودشان را به سكه و دالر يا سپرده بانكي تبديل كنند به سهام تبديل كنند و از اين طريق ميتوانند در آينده اقتصادي كشور موثر باشند. وي با بيان اينكه برگزاري نمايشگاه بورس، بانك و بيمه ميتواند گام مهمي در فرهنگسازي در حوزه بازار سرمايه باشد، گفت: نحوه اجراي نمايشگاه نقش بسيار مهمي در اين امر دارد و بازتاب اين رويداد در رسانهها ميتواند كمك خوبي در اين زمينه باشد. همچنين جميلي ضمن برشمردن مزيت حضور اهالي و فعاالن بازار سرمايه در يك زمان و مكان مشخص ابراز داشت: نمايشگاه اين فرصت را فراهم ميسازد كه شركتها با مشتريان و مخاطبان خود به صورت رودررو مواجه شوند و همچنين اين امكان را به آنها ميدهد تا بتوانند مشتريان را با خدمات خود بيشتر آشنا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.