هدايت نقدينگي خرد به بورس با هدف پشتيباني از توليد

Jahan e-Sanat - - News -

س//خنگوي هيات رييسه مجلس برضرورت فراهم كردن شرايط براي سوق نقدينگيهاي خرد به بازار بورس در راستاي مردمي شدن اقتصاد تاكيد كرد. بهروز نعمتي در گفتوگو با خانه ملت، با تاكيد بر لزوم توجه به بازار سرمايه كشور گفت: در س//ال »اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال« بايد از تمامي ظرفيتها براي تقويت بخش توليد و مردمي ش//دن اقتصاد استفاده شود. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس ش//وراي اس//المي ادامه داد: با تقويت بورس در سال جديد ميتوان زمينه سوق بخش قابل توجهي از نقدينگيها را به بخش توليد فراهم كرد كه بهطور طبيعي انجام اين مهم، در رشد اشتغالزايي تاثيرگذار است. اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: متوليان بازار سرمايه بايد به نحوي برنامهريزي كنند كه مردم بتوانند با س//هولت در بازار بورس سرمايهگذاري كنند. وي با اشاره به ضرورت توجه به توسعه فرهنگ صحيح س//هامداري گفت: بايد از تقويت بازار شفاف بورس در كشور حمايت و مشكالت در اين رابطه رفع شود. نعمتيبااشارهبهظرفيتنيرويتحصيلكردهكشوربرايتوسعه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.