شفافسازي EPS »ارفع«

Jahan e-Sanat - - News -

»ارفع« پيشبيني درآمد هر س//هم س//ال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه دو هزار و 994 ميليارد و 865 ميليون ريال به صورت حسابرسي شده منتشر كرد. آهن و فوالد ارفع سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را مبلغ 241 ريال برآورد و اعالم كرد طي دوره 9 ماهه اين سال مالي با تحقق 224 ريال س//ود به ازاي هر سهم معادل 93 درصد از پيشبينيهايش را پوشش داد. »ارفع« داليل تغيير اطالعات پيشبيني سال مالي 95 را حسابرسي شده نسبت به اطالعيه قبلي به شرح زير اعالم كرد: تغيير عمده اطالعات پيشبيني سال مالي 95 ناشي از تغيير در سود ناويژه شركت است. با توجه به تثبيت نسبي افزايش نرخ فروش پس از 31 شهريورماه 95 و با فرض تداوم اين روند در سه ماهه پاياني س//ال و با وجود افزايش بهاي تمامشده كاالي فروش رفته، س//ود ناويژه شركت نس//بت به پيشبيني قبلي داراي رشد 114 درصدي اس//ت. همچنين كاهش خالص هزينههاي متفرقه به ميزان حدود 50 درصد به دليل كاهش نرخ يورو نسبت به نرخ ي//ورو در تاريخ 31 ش//هريورماه 95 مبناي پيشبيني قبلي براي محاسبه تسعير ارز بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.