سود 49 ريالي »شاوان« در 6 ماه

Jahan e-Sanat - - News -

»شاوان« در دوره شش ماهه سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 به هر سهم مبلغ 49 ريال سود اختصاص داد. پااليش نفت الوان در دوره ش//ش ماهه منتهي به 31 شهريورماه ،1395 مبلغ 56 ميليارد و 441 ميليون ريال س//ود خالص شناسايي كرد و بر اين اس//اس مبلغ 49 ريال س//ود به هر س//هم اختصاص داد. اين ش//ركت پااليشي زيان انباشته پايان دوره را مبلغ 361 ميليارد و 679 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود اين شركت فرابورسي در دوره منته//ي به 31 ش//هريورماه ،1394 زيان خالص را مبلغ يكه//زار و 10 ميلي//ارد و 303 ميليون ري//ال و زيان به ازاي هر سهم را 884 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.