تحقق301 درصديپيشبينيآلومراد

Jahan e-Sanat - - News -

»فمراد« پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را با س//رمايه 49 ميليارد و 535 ميليون ريال به صورت حسابرسي نش//ده، منتش//ر كرد. آلومراد س//ود هر سهم س//ال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را مبلغ 35 ريال برآورد و اعالم كرد: طي دوره 9 ماهه اين سال مالي با شناسايي 36 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 103 درصد از پيشبينيهايش را پوشش داده است. »فمراد« در سه ماهه سوم سال جاري موفق شد معادل 83 درصد فروش، معادل 83 درصد بهاي تمام شدهفروش،معادل48 درصدازسودناخالص،111 درصدازسودعملياتي و برابر 103 درصد از سود خالص پيشبيني شده را پوشش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.