انتشار پيشبيني »تايرا«

Jahan e-Sanat - - News -

»تايرا« پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه يك هزار و 800 ميليارد ريال به صورت حسابرسي شده، منتشر كرد. تراكتورسازي ايران سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 اس//فندماه 95 را مبلغ 401 ريال برآورد و اعالم كرد: طي دوره 9 ماهه اين س//ال مالي با شناسايي 191 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 48 درصد از پيشبينيهايش را پوش//ش داده است. همچنين »تايرا« سود خال//ص دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذرم//اه 95 را مبلغ 344 ميليارد و 557 ميليون ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.