برگزاري مزايده 5 شركت دولتي در 27 فروردين

Jahan e-Sanat - - News -

س//هام پن//ج ش//ركت دولتي ب//ه ارزش 13 ه//زار و 690 ميلي//ارد و 698 ميلي//ون ريال از س//وي س//ازمان خصوصيسازي 27 فروردينماه روي ميز فروش ميرود. جعفر س//بحاني در گفتوگو با ايلنا در مورد انجام مزايده س//ازمان خصوصيس//ازي تا پايان فروردينماه 96 اظهار داش//ت: س//هام پنج ش//ركت دولتي ب//ه ارزش 13 هزار و 690 ميلي//ارد و 698 ميليون ريال از س//وي س//ازمان خصوصيسازي 27 فروردينماه روي ميز فروش ميرود. وي اف//زود: بلوک 100 درصدي س//هام ش//ركت مجتمع صنعتي اسفراين شامل يك ميليارد و 358 ميليون سهم به ارزش پايه هر سهم 6394 ريال و ارزش كل پايه هشت ه//زار و 683 ميلي//ارد و 52 ميلي//ون ريال به صورت 10 درصد نقد و اقس//اط هشت س//اله است. سبحاني تصريح كرد: همچنين بلوک صددرصدي سهام شركت لولهگستر اس//فراين شامل يك ميليارد و 808 ميليون و 592 هزار سهم به ارزش پايه هر سهم 1298 ريال و ارزش كل پايه دو هزار و 347 ميليارد و 552 ميليون ريال است كه 10 درصد نقد و با اقساط هشت ساله خواهد بود. مشاور رييس سازمان خصوصيسازي ادامه داد: بلوک 40 درصدي سهام شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس شامل 130 ميليون و 136 هزار سهم به ارزش پايه هر سهم 16 هزار و 494 ري//ال و ارزش كل پاي//ه دو هزار و 146 ميليارد و 463 ميلي//ون ري//ال به صورت 10 درصد نقد و اقس//اط شش ساله است. وي افزود: بلوک 43/52 درصدي سهام ش//ركت بينالمللي مهندسي ايران)ايرايتك( شامل هفت ميليون و 833 هزار و 600 س//هم به ارزش پايه هر سهم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.