پیشنهادکارشناسانبهدولتآیندهبرایبهبوداوضاعاقتصادیکشور؛ کمتردخالتکنید!

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه بازرگان/ی- با اینک//ه دولت یازدهم در حرفها و ش//عارهای خود بر این باور اس//ت که فض//ا را برای حضور بخشخصوصیفراهمکردهونقشخودرا دربسیاریازسیاستگذاریهاکاهشداده است اما مشکالت اقتصادی کشور نظیر گرانی مداوم کاالهای اساسی، بهبود پیدا نکردن وضعیت معیشتی مردم، افزایش فساد اداری، کمبود شغل و بیکاری، رکود ...و همه و همه نش//ان میدهد که بدنه طویل دولت همچنان پابرجاست. از این رو حتی با تغییر س//ال جدید نیز شاهد بهبود قابل قبولی در وضعیت اقتصادی کشور نیستیم. این در حالی است که با توجه به انتخابات ریاستجمهوری و جو انتخاباتیوسیاسیحاکمبرجامعه،خیلی نمیتواننسبتبهبهبودشرایطاقتصادی کشور امیدوار بود. اما آنچه در حال حاضر اهمیت زیادی دارد، برنامهریزی درست و متفاوت نسبت به سالهای گذشته است تا دستکم در شش ماه اول سال و پس از رویکارآمدندولتجدید،شاهداقدامات درستوکارشناسیشدهایباشیمکهروند اقتصادیتاپایانسالرادرمسیردرستو رو به رشدی قرار دهد. یکی از اقداماتی که همواره کارشناسان و صاحبنظران نسبت بهآنتاکیدداشتهاند،کاهشحضوردولت درتصمیمگیریهایاقتصادیوهمچنین اصالحدرسیاستگذاریهاست. دولتجدیدبهقوانینعملکند در همین رابطه رییس خانه اقتصاد ایران درباره اینکه برای بهبود ش//رایط اقتصادی کشور، چه کاری از دولت آینده برمیآید،به»جهانصنعت«گفت:یکی از اولویتهایی که به نظر میرسد باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد، انجام وظایفطبققوانینتعیینشدهاست.

ابراهیم جمیلی با تاکید بر اینکه در قانونبودجه69 نیزتکالیفمشخصیدر خصوص حمایت از تولید به دولت سپرده شدهاست،اظهارکرد:یکیازمشکالتاین است که دولتهای گذشته و همچنین دولت یازدهم به طور کامل به وظایفی که قوایسهگانهکشورهمچونمجلسبهآنها واگذارمیکند،عملنمیکنندیابهقوانین بهطورناقصتوجهمیکنند.

موضع بانکها باید مش/خص شود

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر دولت به قوانین به طور کامل عمل کند، ش//اهد بهبود وضعیت تولید نسبت به گذشتهخواهیمبود،بیانکرد:یکیدیگر از مش//کالتی که در حال حاضر وجود دارد، بنگاهداری بانکهاست.

جمیلی افزود: سالهاس//ت بانکها به بهانههایی همچون نداش//تن بودجه و منابع ب//ا تولیدکنن//دگان همکاری نمیکنن//د و این موض//وع به وضعیت تولید کشور لطمه زده است.

رییس خانه اقتص//اد ایران با تاکید بر اینکه در دولت جدید باید مشخص ش//ود که بانکه//ا در خدم//ت تولید هس//تند یا رقیب آن، گفت: بانکها با بخشخصوصی رقاب//ت میکنند و به دنبال بنگاهداری هستند.

وی اظهار کرد: تا زمانی که بانکها ب//ا تولیدکنندگان همکاری نمیکنند، باید جلوی افزایش شعبات بانکی جدید گرفته ش//ود و ب//ه زودی این موضوع تحقق یابد.

جمیلی خاطر نشان کرد: امیدواریم در دول//ت جدی//د به جای ش//عارهای متعدد، ش//اهد اقدام//ات عملی واقعی باش//یم تا اوضاع اقتصادی کشور سر و سامان پیدا کند.

عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: اگر در وضعیت بانکها تغییری ایجاد نش//ود، نمیتوانیم برای بهتر ش//دن وضعیت اقتصادی امیدوار باشیم.

وی در واکنش به ش//عار امس//ال بر مبنای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: این نامگذاری توسط مقام معظم رهبری ش//عار خوبی اس//ت که انتظار میرود به درس//تی به آن عمل شود و در این راستا تالش مسووالن نسبت به گذشته افزایش یابد.

جمیلی با اشاره به اینکه قاچاق یکی از معضالت بزرگ کشور در چند سال اخیر به شمار میرود، بیان کرد: عالوه بر قاچاق که ضربه محکمی به تولید وارد کرده است، فساد اداری نیز از بزرگترین دالیل مشکالت اقتصادی کشور است.

رییس خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه منافع مافیای قاچاق زیاد اس//ت، گف//ت: با ای//ن حال باید ع//زم ملی در جایگاه باالتری نس//بت به سودجویی قاچاقچیان و منفعت طلبان قرار گیرد تا یکی از بزرگترین مشکالت اقتصادی رفع شود.

وی در رابطه با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر شرایط اقتصادی کشور بیانکرد:تازمانیکهتیماقتصادیدولت به صورت منسجم عمل نکند، نمیتوان شاهد تغییر و بهبود بود بنابراین از دولت آینده انتظار میرود که تیمی با انسجام قوی را انتخاب کند.

جمیلی افزود: البته در دولت یازدهم، میزان رشد اقتصادی خوب بوده است اما عمده این افزایش وابسته به برجام و باال رفتن درآمدهای نفتی است. در این میان صادرات برخی کاالها نیز رشد داشته و برای کشور ارزآوری داشته اما به میزان قابل قبول دست نیافتیم. وزارتخانهها به قبل از ادغام بازگردند وی در مورد وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه اول سالجاری پیشبینی کرد: در صورت//ی که آرامش انتخاباتی برقرار باشد و دعواهای جناحی و سیاسی اتفاق نیفتد، میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی پ//س از انتخابات امیدوار بود و انتظار داشت تا کشور سمت و سوی خوبی را پیش گیرد اما در صورتی که این آرامش حفظ نشود، نمیتوان به اهداف پیشبینی شده دست یافت.

رییس خانه اقتصاد ایران همچنین با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت معیشتی مردم بای//د یک//ی از اولویتهای مهم دولت دوازدهم باش//د، گفت: متاسفانه بازار کاالهای اساسی دارای نظم و ثبات قیمت نیس//ت و پ//س از قانون ادغام و انتزاع، مش//کالت بازار بیش//تر شد در صورتی که معتقدم باید وزارتخانهها به قبل از ادغام بازگردند. لزوم اصالح سیاستگذاری در اقتصاد همچنین در ادام//ه مهدی پازوکی کارش//ناس اقتصادی در این خصوص بیان کرد: وجود قاچاق، فس//اد اداری، تورم و رکود نتیجه سیاستگذاری غلط در اقتصاد است. بنابراین در سال پیشرو بای//د به اصالح رویهها دس//ت بزنیم و سیاستگذاری در مس//یر درست باشد که نتیج//ه آن کمکردن دخالت دولت در اقتصاد باشد.

پازوکی، اس//تاد اقتصاد دانش//گاه عالمه طباطبای//ی اظهار کرد: معتقدم اگر حس//ن روحانی ی//کدوره دیگر به عنوان رییسجمهور انتخاب ش//ود به لحاظ ش//اخصهای کالن اقتصادی به دوران اصالح//ات بازمیگردیم و در آن صورت باید مجس//مهاش را در میدان پاستور بنا کرد.

وی از نگرانیهای خود درباره اقتصاد ایران گفت: دولت روحانی برای اقتصاد بسته ایران که هیچکسی در آن حاضر به س//رمایهگذاری نب//ود کارهای قابل تحس//ینی انجام داده که اثرات مثبت داشته است.

اس//تاد اقتص//اد دانش//گاه عالمه طباطبایی به نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه س//ال ،1395 اشاره میکند که نرخ رش//د 8/11 درصد بوده و نتیجه میگیرد که اقتصاد روند مثبتی را طی کرده است. به گفته او در شش برنامه اقتصادی که برای کش//ور ارائه شد از برنامه یکم تا چهارم نرخ رشد مثبت بود اما در برنامه پنجم یعنی در دولت دهم، نرخ رشد منفی شد.

پازوکی درباره برخی ابراز نگرانیها از صحت آمارهایی ارائه شده، بیان کرد: اعتقاد دارم بانک مرکزی با سابقه ارائه آمار05سالهکهموردتاییدسازمانهای مالی جهانی است، نمیتواند آمار اشتباه ارائه دهد. چ//را زمانی که میخواهیم دول//ت را بکوبیم آمار منف//ی را اعالم میکنیم؟ در اقتصاد ایران رشد بخش نفت 65 درصد بوده اس//ت. در جزیره مجنون که جزیرهای مشترک با عراق است، عراقیها روزانه 280 هزار بشکه نفت برداشت میکردند اما برداشت ما 140 هزار بش//که بود. در حال حاضر رقم برداش//ت نفت توسط ایران از این میدان نفتی به 300 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده و این نش//اندهنده تالش مس//ووالن در این زمینه است. ی//ا در اوپک وزیر نفت و تیم آن خوب عمل کردهاند با وجود اینکه با عربستان مشکل داشتیم اما سهمیه این کشور به میزان 500 هزار بشکه کاهش پیدا کرد و توانس//تیم ب//ه حق قانونی خود دست یابیم. دخالتبیشازاندازهدولت پازوکی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین مشکل اقتصاد ایران در سالی که پیشرو است، چیست، گفت: نظ//ام اداری م//ا چابکی خود را از دس//ت داده اس//ت. گرفتاری کشور دخال//ت بیش از ان//دازه دولت و ارکان متعدد سیاسی در اقتصاد کشور است. در اثر این دخالتها فضای کسب و کار بسته است.

او اظه//ار ک//رد: پارادایم مس//لط سیاس//تگذاری اقتصادی در کشور ما نیاز به یک تغییر اساسی دارد. دولت در همه امور دخالت میکند. به عنوان مثال، اگر قیمتها باال میرود، سریع ستاد کنترل قیمت تشکیل میدهد. برای پرتقال ش//ب عید چارهاندیشی میکند، نرخ ارز را پایین نگه میدارد و کارهای فراوان دیگر از این دس//ت. دولت//ی که ب//ه همه ای//ن کارها فکر میکند، دیگر نمیتواند کار حکمرانی خود را خوب انجام دهد.

او ادامه داد: چون نگرانیهایی دارد ک//ه مانع عمل به وظای//ف اصلیاش میشود. دولتها و حاکمیت ما وظیفه خودش را که حکمرانی خوب و تنظیم خوب قواعد بازی است، فراموش کرده و به جزییاتی میپردازد که شاید نتایج کوتاهمدتی برایش داشته باشد اما قطعا نتیجه بلندمدت ندارد؛ نه برای کشور و نه برای خود دولت.

ب//ه گفته پازوکی، ام//روزه عدهای از رک//ود میگویند ول//ی واقعیت این اس//ت که ریش//ه رک//ود در ایران در سیاستهای پولی دولت نیست. چون حجم نقدینگی مدام در حال افزایش است؛ مشکل ما نبود نقدینگی نیست. مش//کل ما حتی خود قاچاق نیست؛ مش//کل این اس//ت که سیاستگذاری ب//رای اصالح ای//ن رویهها ب//ه دلیل دخال//ت دول//ت و ارگانه//ای دیگر نادرست است.

او خاطرنش//ان کرد: وجود قاچاق، فس//اد اداری یا ت//ورم و رکود نتیجه سیاس//تگذاری غلط در اقتصاد است. اینها نشانه است؛ نشانههایی که باید به این برس//یم: کارها و سیاستگذاری ک//ه در اقتصاد انج//ام دادهایم ناکافی و ناکارآم//د اس//ت. در س//ال پیشرو باید به اصالح رویهها دس//ت بزنیم و سیاس//تگذاری در مسیر درست باشد که نتیجه آن کمکردن دخالت دولت در اقتصاد است.

او تصری//ح کرد: اقتص//اد مدرن به شیوه س//نتی اداره نمیشود. با شیوه مدرن و درست سیاستگذاری، میتوان ثم//رات اقتصاد بع//د از برجام را دید. اگر این دخالتها در اقتصاد کم شود، زمینه حضور س//رمایهگذار داخلی و خارج//ی ممکن میش//ود و رونق به اقتصاد کشور برمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.