چندپیشنهادبرایکارآمدسازیتجارتخارجی

Jahan e-Sanat - - News -

فرهاد آگاهی*- مروری بر عملکرد کشورها در حوزه تجارت و به خصوص تجارت بینالمللی نش//ان میده//د در اقتصاد فرارقابت//ی امروز، حجم مبادالت تج//اري با روندی افزایش//ي، در سراس//ر جهان رو به گسترش است. این تالش بیوقفه از سوی کشورهای جه//ان در حال//ی اس//ت که حجم تج//ارت خارجی کشورمان در سال 95 بالغ بر 87 میلیارد دالر بوده که با توجه به ظرفیتهای تولید داخلی، وجود اقلیمهای مختلف کشاورزی، ترکیب و تعداد جمعیت کشور، سطح تحصیالت و هوشمندی نسل جوان و سایر مولفههای دیگر به وضوح نشان میدهد این عدد، فاصله زیادی با پتانس//یلهای ذاتی کشور برای بهرهبرداری حداکثری از تجارت جهانی دارد.

توجه به این واقعیتها میتواند بیانگر این واقعیت باشد که اقتصاد ایران برای رونق بخشیدن به وضعیت تولید و تجارت خود، سخت محتاج برنامهریزی برای افزایش سهم خود از تجارت جهانی است و اگر میخواهیم سال 96 را مبتنی بر شعار مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، تولید و تجارت برنامهریزی کنیم، باید به دنبال راهحلهای منطبق با واقعیت برای بهینهسازی تجارت خارجی کشورمان باشیم.

اما در این میان موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت که مورد غفلت واقع شده، آن است که روشهاي سنتي و قدیمی، دیگر تامینکننده مقدمات و الزامات سهمگیری بیشتر از تجارت جهاني نیست و همه دستاندرکاران حوزه تولید و تجارت باید به دنبال افزایش کارآمدی تجارت خارجی باشند و دغدغه طراحی، بومیسازی و پیاده کردن شیوههای نوین افزایش کارآمدی در حوزه تجارت را در راس برنامهریزیها قرار دهند.

بر این اساس باید در سال جدید پیشفرضهای اولیه برای اینکه روابط تجاری سودمند با دیگر کشورهای جهان، بتواند فرصتهای مناسبی را در اختیار فعاالن اقتصادی داخل کش//ور قرار دهد را مورد بازبینی و بازخوانی قرار داد.

در این راستا باید اذعان کرد که در اختیار داشتن نظام جامع برای تولید آمار و ارقام درست و منطبق بر واقع از داشتهها، نیازها و مازادهای بازار داخلی، یکی از ضروریترین نیازهای کشور است که در این زمینه با وجود همه تالشها، نگرش حاکم، هنوز سنتی است و تا نقطه مطلوب، فاصله زیادی داریم به طوری که باید اعتراف کنیم که نظام کارشناسی در بسیاری از سازمانها و دستگاهها بیش از آنکه بر مطالعات و پژوهشهای علمی و نظاممند استناد شود، به برآوردهای تخمینیتکیهمیشود.

یکی دیگر از ضروریترین تغییرات برای تحقق کارآمدی بیش//تر در حوزه تجارت خارجی، گام برداشتن در مسیر تفویض حداکثری امور از سوی دولتمردان به تشکلهای اقتصادی و تخصصی هر حوزه است. کاهش تصدیگری دولت، نقطه اشتراک بسیاری از تئوریهای مختلف کارآمدی است که ریشه در تفکر سیستمي، تسهیل امور، کاهش بوروکراس//ی، مقرراتزدایی و اعتماد به بلوغ بخشخصوصی دارد. تفکر سیس//تمي مبتنی بر تفویض امور به تش//کلها به مدیران دولتی این امکان را میدهد که مس//وولیتها را دقیقا به بخشهایی که حائز صالحیت و تجربه هس//تند واگذار کنن//د و به دنبال آن فرصت الزم برای ارزیابی ساختار، الگوها و وقایع در پیوند با یکدیگر را برای بدنه کارشناسی دولتی فراهم سازند.

از سوی دیگر یکی از چالشهایی که در حوزه تجارت خارجی وجود دارد، سرعت تغییر شرایط و وقوع رویدادهاست که سبب میشود فرصتها خیلی زودتر از آنچه تصور میشود از دست بروند. به همین جهت با توجه به سنگین بودن بدنه دولتها و بوروکراس//یهای زمانبر حاکم بر فرآیندهای اداری آنها، معم//وال دولتمردان در مواجهه با رویدادهای ش//تابان حوزه تجارت خارجی، نمیتوانند به موقع واکنش نشان داده و تنها به مشاهده وقایع اکتفا میکنند. بنابراین در حالی که دنیا به سمت ارائه مشوقهای بیش از پیش برای توسعه بخشخصوصی پیش میرود، ما نیز به منظور افزایش کارآمدی تجارت خارجی کشورمان،گریزیجزتقویتنگرشهایجدیدیبرایحمایتازبخشخصوصی در بدنه دولت نداریم.

* رییس انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.