شرکت سهامي آب منطقهاي هرمزگان

Jahan e-Sanat - - News - -1 دستگاه مناقصه گزار: -2 شرح مختصر عمليات: -3 محل اجراي پروژه: -4 مدت زمان اجراي کار: -5 برآورد هزينه اجراي کار: -6 رشته و پايه پيمانکار: -7 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: -8 تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد ارزيابي کيفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: -9 تا

در نظر دارد عمليات اجراي شبکه اصلي توزيع آب جهت مجتمع گلخانهاي در اراضي ملي دشت شميل را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي يک مرحلهاي به پيمانکار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از ش//رکتهاي داراي صالحيت الزم دعوت مي ش//ود از تاريخ درج اين آگهي در س//اعتهاي اداري و حداکثر تا مورخ 96/1/27 ضمن اعالم آمادگي کتبي، جهت دريافت اس//ناد ارزيابي کيفي و اس//ناد مناقصه به دفتر قراردادهاي اين ش//رکت به نشاني بندرعباس- بلوار امام خميني)ره(- شرکت سهامي آب منطقهاي هرمزگان- شماره تماس 076-33335411-15 مراجعه نمايند. شرکت سهامي آب منطقهاي هرمزگان عمليات اجراي شبکه اصلي توزيع آب جهت مجتمع گلخانهاي در اراضي ملي دشت شميل استان هرمزگان- روستاي شميل 6ماه ‪9 .000 .000 .000‬ ريال براساس فهرست بهاي رشته خطوط انتقال آب رشته آب- داراي حداقل پايه)4( مبلغ ‪،000 ،000‬ 054ريال است که بايد به صورت ضمانتنامه بانکي و يا واريز وجه نقد به شماره حساب ذکر شده در اسناد مناقصه همراه با ساير اسناد مناقصه در پاکت »الف« به دستگاه مناقصهگزار تسليم شود. مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه بر آن ضمانتنامههاي بانکي بايد طبق فرمهاي مورد قبول در اسناد مناقصه تنظيم شود. واجدينشرايطميتوانندضمنواريزمبلغ000،005،3 ريالبهشمارهحساب سيبا 2175085405003 بانک ملي شعبه بندرعباس به نام شرکت سهامي آب منطقهاي هرمزگان از تاريخ درج اين آگهي در ساعتهاي اداري و حداکثر تا مورخ 95/1/27 نسبت به خريد و دريافت اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه، از دفتر قراردادهاي اين شرکت اقدام نمايند. اسناد مذکور فقط به نماينده مناقصه گر با ارائه فيش واريز مبلغ اسناد و معرفينامه معتبر شرکت با مهر و امضاي مجاز و با قيد موضوع مناقصه تحويل خواهد شد. مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه، تا آخر وقت اداري روز يک شنبه مورخ 1/2/69اسناد مربوط را تکميل و در پاکت الک و مهر شده به دبيرخانه محرمانه اداره حراست دستگاه مناقصهگزار تحويل و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات واصله پس از ارزيابي کيفي مناقصه گران رأس ساعت 10 صبح مورخ 96/2/13 بازگشايي خواهد شد. حضور يک نفر نماينده از طرف هر يک از پيشنهاد دهندگان با ارئه معرفي نامه معتبر، در جلسه افتتاح پيشنهادهاي قيمت آزاد است. اعتبارات عمراني و به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از ميزان مقرر، چک شخصي و نظاير آن و يا فاقد امضای مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي که پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه درج آگهيها به عهده برنده مناقصه ميباشد. 96/1/15 96/1/19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.