800 کاالی ممنوع وارداتی

Jahan e-Sanat - - News -

طی جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و سیاستهای کلی اصل ،«44» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: فهرستی شامل 800 قلم کاال برای جلوگیری از ثبت سفارش یا افزایش تعرفه واردات آنها به دولت ارائه شد. محمدرضا نعمتزاده در این جلسه که اعضای این کمیسیون و رییس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند با بیان این مطلب گفت: در مورد مبارزه با قاچاق کاال به دولت مواردی را پیشنهاد دادیم که دو مورد آن تصویب شد و این موضوع همکاری و تعامل چند دستگاه اجرایی را طلب میکند که با مشارکت بیشتر قطعا نتایج مثبتی حاصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی ما باید با رویکرد صادرات محصول تولید کنند و آمار صادرات واحدهای صنعتی نیز پایش میشود، افزود: برخی از مشکالت به مقوله فرهنگ و غلبه فرهنگ واردات مربوط است و در این بخش باید برای اجرای منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر استفاده حداکثری از تولید داخل بیش از پیش تالش شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به درخواس//ت خود برای اختصاص دو درصد درآمد حاصل از واردات به عنوان مشوق صادراتی نیز اشاره کرد و افزود: کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.