کاهش مبادالت تجاری ایران و آمریکا

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان میدهد مبادالت تجاری این کشور با ایران در دو ماهه سالجاری میالدی افت44 درصدیداشتهاستبنابراینمبادالتتجاریدوکشوردرماههای ژانویه و فوریه سال میالدی گذشته بالغ بر 46/2 میلیون دالر بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به 25/7 میلیون دالر کاهش یافته است. در این میان با افت شدید صادرات آمریکا به ایران در ماههای ژانویه و فوریه امسال تراز تجاری ایران با این کشور مثبت شد.صادرات آمریکا به ایران در ماههای ژانویه و فوریه امسال حدودا به یک چهارم صادرات آمریکا به ایران در مدت مشابه سال قبل رسیده است در حالی که آمریکا در ماههای ژانویه وفوریهسالقبل1/44 میلیوندالرکاالبهایرانصادرکردهبود.اینرقم در مدت مشابه سالجاری به 12/2 میلیارد دالر رسیده است.

با وجود افت ش//دید ص//ادرات آمریکا به ایران واردات این کش//ور از کشورماندرماههایژانویهوفوریهامسالرشد5/6 برابرینسبتبهمدت مشابه سال قبل داشته و 13/5هب میلیون دالر رسیده است. واردات آمریکا از ایران در دو ماهه نخست سال قبل 2/1 میلیون دالر اعالم شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.