انتقاد مجلس از بی برنامگی معیشتی دولت

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- در حال حاضر تولید و اش//تغال از حلقههای مهم مشکالت جامعه به شمار میرود و این معضالت گریبان اقتصاد را گرفته است. از همین رو با وجود تالشهای دولت، نه تنها تغییری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نشده است بلکه شرایط روز به روز وخیم تر میشود. بر همین اساس عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت در برنامه ششم برنامهای برای معیشت مردم نداشت، گفت: رفتارهای دولت عکس فرامین مقام معظم رهبری بوده است.

نادر قاضیپور با تاکید بر اینکه رهبری در سالهای اخیر بر لزوم رونق اقتصادی تاکید بسیار دارند، اظهار کرد: دولت در حوزه اشتغال و حمایت از تولید ملی نمره خوبی نمیگیرد زیرا هنوز آمار بیکاران در جامعه باالست. وی تصریح کرد: با تالشهای مجلس از 80 بند برنامه ششم یک بند به معیشت مردم اختصاص داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.