اخذ مجوز صادرات لبنیات به روسیه

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- برای نخستین بار یک واحد لبنی فعال در استان گلستان موفق به دریافت مجوز صادرات محصول تولیدی خود به کشور روسیه در ابتدای سال 96 شد. در همین رابطه مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت: دریافت این مجوز، پس از بازدید و ممیزیهای انجام شده و انطباق شرایط فنی بهداشتی مورد نظر و اخذ کد صادراتی محصوالت ،(IR) صادر و به زودی اجرایی میشود.محمودرضا وفایی اظهار داشت: مجوز صادرات به کشور روس//یه، تنها به واحدی که دارای کد صادراتی IR و س//امانه بهداشتی HACCP بوده و موافقت الزم را پس از ممیزی رس//می تیم ممیزی سازمان دامپزشکی دریافت نماید، اختصاص مییابد.

مدیرکل دامپزشکی گلستان افزود: تاکنون در کشور 9 کارخانه لبنی موفق به دریافت این مجوز شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.