ذخاير نفت روي آب ايران به پايان رسيد؛ مشكالت افزايش صادرات

Jahan e-Sanat - - News -

آمار منتش//ر ش//ده از س//وي منابع دريايي تانكرهاي نفتي حاكي از اتمام ذخاير نفت روي آب ايران و چالش جدي اين كشور براي افزايش صادرات خود است.

رويترز در گزارش//ي نوشت: منابع كشتيراني اعالم كردند ك//ه ايران تمام ذخاير نفت خود را كه س//الها روي دريا ذخيره كرده بود، فروخته و در حال حاضر تهران براي افزايش صادرات، با محدوديتهاي توليد مواجه شده است.

از زمان لغو تحريمها عليه ايران كه در ژانويه سال 2016 ميالدي كليد خورده، اين كشور در تالش براي جبران فروش از دست رفته خود به آزادسازي ميليونها بشكه نفت ذخيرهشده در تانكرها روي آورد. منابع رديابي تانكرهاي نفتي اع//الم كردند ايران آخرين ذخاير نفت روي آب خود را هم در دو هفته اخير به فروش رسانده و بيشتر اين ذخاير، ميعانات نفتي و نفت فوق سبك بودهاند و در حال حاضر منابع حياتي خود را براي افزايش صادرات از دست داده است.

در همين حال ريچارد مالينسون گفت: فكر ميكنيم ذخاير نفت روي آب ايران به عنوان عامل اصليافزايشصادراتاينكشورمحسوبميشود و در حال حاضر اين ذخاير به پايان رسيدهاند و كل صادرات نفتخام و ميعانات نفتي هم تقريبا تنزل پيدا كرده است.

وي تصريح كرد: مسير بسيار دشواري را براي افزايش توليد نفت ايران متصور هستيم مگر اينكه تخصصوسرمايهگذاريغربيبهصنعتباالدست نفت ايران بازگردد كه تحقق چنين امري هم به طرز قابل توجهي با كندي پيش ميرود.

بعد از رفع تحريمها از ايران، توليد نفت اين كشور از 2/9 ميليون بشكه در روز به تقريبا 3/6 ميليون بشكه در روز در ماه ژوئن افزايش پيدا كرد اما اين رقم به ندرت با افزايش روبهرو شد و بين 3/6 ميليون بش//كه و 3/7 ميليون بشكه در روز در نوسان بوده اين در حالي است كه ايران تالش سختي را با اعضاي اوپك به منظور مستثني شدن از كاهش توليد انجام داده است.

البته كشورهاي عضو اوپك متعهد به كاهش توليد روزانه حدود 1/2 ميليون بشكه شدهاند اما ايران مجاز ب//ه افزايش اندكي در توليد خود به منظور جبران سالهايي است كه در تحريم بوده است. با اين وجود همچنان توليد نفت ايران در سه ماه اخير با كاهش روبهرو شده است.

در همين حال بيژن زنگنه وزير نفت ايران ماه گذشته گفت: اگر اوپك با تمديد توافق كاهش توليد در نيمه دوم سال جاري ميالدي موافقت كند،تهرانآمادهتوليد8/3 ميليونبشكهنفتدر روز است كه اين حرف نشان از اندك اميد ايران براي افزايش قابل توجه توليد نفت دارد.

قب//ل از رفع تحريمه//ا، ذخاير نفت ايران در كشتيها در سال 2015 ميالدي به 40 ميليون بشكه افزايش پيدا كرد كه اين مقدار نفت در داخل حدود 25 نفتكش نگهداري ميش//دند و ايران اكنون 60 تانكر نفتي در ناوگان خود دارد.

اين در حالي اس//ت كه ذخاير نفت روي آب ايران در س//پتامبر سال گذشته ميالدي با روند كاهشي روبهرو شد و با شروع سال جديد ميالدي، ذخاير نفت روي آب ايران به حدود 16 ميليون بشكه رسيد و اكنون هم به پايان رسيده است.

در حالي كه بيش از يك سال از لغو تحريمهاي اتحاديه اروپا و س//ازمان ملل از ايران ميگذرد، اياالت متحده اقدامات جداگانهاي را عليه ايران انجام داده و دولت دونالد ترامپ وعده اعمال خط مشي سياسي سختي را با ايران داده است.

اين موضوع موجب افزايش نگرانيها در ميان بانكه//اي غربي در مورد ارائه فاينانس به ايران شده كه پيامد آن روند كند تصميمگيريها در سرمايهگذاري بخش انرژي است.

همچنين شركت نفت فرانسوي توتال هم در فوريه سالجاري ميالدي برنامه تصميم نهايي براي سرمايهگذاري 2ميليارد دالري روي پروژه گاز ايران را تا تابستان اعالم ميكند اما اين موضوع منوط به عدم اعمال تحريمهاي جديد از سوي اياالت متحده خواهد بود.

پدي راچيرز، مديرعامل شركت تانكر يوروناو گفت: بالتكليفي بر س//ر مواضع آمريكا در مورد آينده تحريمها عليه ايران، س//ايه سنگيني را بر س//ر تجارت نفت با جمهوري اسالمي ايران به وجود آورده است.

به عالوه تالشهاي وزير نفت ايران به منظور تامين قرارداد با شركتهاي غربي، مخالفتهايي را هم در داخل ايران ايجاد كرده است و برنامههاي آن تا ماه مييعني بعداز انتخابات رياستجمهوري ايران به تعويق افتاده است.

در همين حال مهدي ورزي، يك مقام سابق در ش//ركت ملي نفت ايران گفت: ايران نيازمند سرمايهگذاري ميليارد دالري براي افزايش توليد نفت و باالبردن ظرفيت گاز طبيعي خود است و بيشتر ميادين اكتشاف شده در دهههاي گذشته با كاهش ظرفيت توليد روبهرو شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.