مناسبترين روش براي توليد بنزين در ايران

Jahan e-Sanat - - News - چالش

سيدحس/ين ميرافضل/ي- از برنامهه//اي اصلي وزارت نفت افزايش تولي//د بنزين و خودكفاي//ي كامل در توليد و صادرات اين محصول اس//ت؛ موضوعي كه موجب شد در سالهاي گذشته پااليشگاههاي بزرگي همچون خليجفارس در دستور كار اجرا قرار گيرد و در اين راستا نيز در سالهاي گذشته اقدامات قابل توجهي انجام شد و حتي اخبار ارس//الي از سوي وزارت نفت هم خبر از صادرات بنزين ايران ميداد. با اين حال ايران هنوز نتوانس//ته است با وجود منابع عظيم نفت و گاز، توان فني و مهندسي اما هنوز هم نواقصي وجود دارد. به نظر ميرسد با توجه به تجربه قابل توجه جهاني در كش//وري چون ايران كه منابع عظي//م گاز در اختيار دارد احداث واحدهاي GTL ضروري است چراكه اين واحدها به دليل حاشيه سودباال،اشتغالزاييمناسبواطمينان از تامي//ن خوراك از مزيتهاي ويژه و متعددي برخوردار اس//ت و تاخير در اجراي آنها در تضاد با منافع ملي است. در حال حاضر سه روش مهم براي توليد بنزين و گازوييل وجود دارد كه عبارتند از پااليشگاههاي نفت، پااليشگاههاي با خ//وراك گاز ماي//ع و روش GTL كه تبديل گاز طبيعي به بنزين و گازوييل يورو 5 اس//ت. در پااليشگاههاي نفت ابتدا نفتخام وارد پااليشگاه ميشود و خروجي پااليش//گاههاي نفت ايران بي//ن 50 تا 70 درصد محصول بنزين و گازوييل است.

بي//ش از 30 درص//د محص//والت ك//مارزش توليد ميش//ود به همين سبب اكثر پااليشگاههاي نفت ايران از حاشيه سود اندكي برخوردار هستند در حالي كه هزينه احداث پااليشگاهها بسيار كالن و هر يك چندين ميليارد دالر بوده است.

روش دوم، توليد بنزين و گازوييل با استفاده از خوراك گاز مايع است از جمله پااليش//گاه بندرعباس و ستاره خليج فارس كه در اين تكنولوژي بين 70 ت//ا 80 درص//د گاز مايع به بنزين و گازوييل و مابقي به LPG و س//اير تركيبات كمارزشتر تبديل ميشوند. اين گونه پااليش//گاهها از حاشيه سود چندان مناس//بي برخوردار نيس//تند چراكه خوراك مايع تني 300 دالري را دريافت و محصول تني 500 دالري تحويل ميدهند؛ بخش//ي از محصول نيز از قيم//ت خوراك ارزانتر اس//ت البته زماني كه قيمت بنزين و گازوييل افزايش مييابد اين واحدها از حاشيه سود مناس//بتري برخوردار خواهند ش//د. روش س//وم، تكنولوژي GTL است؛ در اين تكنولوژي گاز طبيعي به بنزينوگازوييليورو5 تبديلميشود. براي توليد ميزان مش//خص محصول مثال 10 ميليون تن بنزين و گازوييل حجم سرمايهگذاري GTL كالنتر از پااليشگاه اس//ت اما حاشيه سود آنها بسيار مناسبتر است. به عنوان مثال پااليشگاه ستاره خليج فارس با ظرفيت توليد ح//دود 16 ميليون تن بنزبن با س//رمايهگذاري بيش از چهار ميليارد دالر راهاندازي شد اما يك واحد GTL با ظرفيت يكسوم ستاره خليج فارس همين ميزان سرمايهگذاري نياز دارد. ولي تفاوت اصلي و اساسي اينجاست كه در تكنولوژي GTL ما گاز طبيعي را بهمحصوالتارزشمندبنزينوگازوييل تبديلميكنيم.

در اين تكنول//وژي ما 1/2 ميليارد دالر گاز طبيع//ي را به پنج تا ش//ش ميليارددالرمحصوالتارزشمندتبديل ميكنيم بنابراين نس//بت قيمت ماده اوليه به محصول حدود پنج برابر است؛ مي//زان گاز مصرفي ي//ك واحد چهار ميليون تن//ي GTL كمت//ر از 500 ميليون دالر در سال است اما بيش از دو ميليارد دالر محصول ارزشمند بنزين و گازوييليورو5 ازآنبهدستميآوريم لذا كل سرمايهگذاري انجام شده ظرف مدت پنج تا ش//ش سال از محل سود بازگشتميشودوتا05 سالاينواحد س//ودده در خدمت توسعه اشتغال و افزايش درآمد و ثروت ملي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.