رشد2 درصدي قيمت نفت

Jahan e-Sanat - - News -

قيم//ت جهاني نفت در بازار معامالت آتي روز جمعه به دليل حمالت هوايي آمريكا به سوريه با جهش قابل توجهي روبهرو شد و هر دو شاخص جهاني بيشترين روند صعودي خود از ماه مارس به بعد را تجربه كردند.

به گزارش رويترز، به دنبال حمالت موشكي آمريكا به يك پايگاه هوايي در سوريه قيمت جهاني نفت در بازار معامالت آتي روز جمعه با بيش از دو درصد افزايش به بيشترين روند صعودي خود در يك ماه اخير رسيد.

مهمترين عاملي كه از س//وي كارشناس//ان براي اي//ن افزايش قيمت ناگهاني عنوان ش//ده، نگراني بازار از واكنش احتمالي ايران و س//وريه، دو متحد دولت بشار اسد است.

ناامنيهاي خاورميانه و شمال آفريقا پيش از اين نيز موجب افزايشهايي در قيمت نفتخام شده بود اما اين نخستين پرش ناگهاني در قيمت نفت طي يك سال گذش//ته براساس اخبار جنگ سوريه برآورد ميشود. بنابر گزارشهاي نخس//تيني كه خبرگزاري اس//پوتنيك روسيه منتشر كرده، مقداري زيادي از تجهيزات و پرندههاي ارتش س//وريه در الشريعه آسيب ديده و بخش//ي از حمله نيز متوجه مخازن س//وخت در اطراف اين پايگاه هوايي بوده است.

ب//ه گزارش رويترز، در پي اين حمله، قيمت نفت درياي برنت ابتدا به 56 دالر و 8 س//نت در هر بش//كه رسيد اما اندكي بعد در برابر 55 دالر و 51 سنت به ازاي هر بشكه معامله شد كه نسبت به روز پنجشنبه باز هم از رشد 1/1 درصدي برخوردار بود.

قيمت نفت وستتگزاس اينترميدييت آمريكا هم با بيش از دو درصد افزايش به 52 دالر و 94 س//نت در هر بش//كه رس//يد و لحظاتي بعد 52 دالر و 35 سنت معادل 1/26 درصد رشد معامله شد.

اين دو ش//اخص جهاني نفت با بيش//ترين روند افزايشي خود از اوايل مارس ماه گذشته ميالدي به بعد روبهرو شدهاند.

دس//تاندركاران بازار اين افزايش رويه قيمت نفت را در بازار معامالت واكن//ش ناخ//ودآگاه به حمالت هواي//ي آمريكا ميخوانن//د ضمن اينكه سوريه توليد نفت خود را محدود كرده و نگرانيها در مورد برهم خوردن ارس//ال نفت در منطقه خاورميانه با ش//دت گرفت//ن درگيريها افزايش يافته است.

جفريهالي، كارگزار معامالت آتي در سنگاپور گفت: حمالت موشكي آمريكا موجب افزايش ناگهاني بيش از دو درصد نفت شده است.

بيش//تر برآوردها نشان ميدهد كه مقدار نفتخام و ميعاناتي كه ايران در نفتكشهاي شناور روي دريا دارد، حدود 30 تا 40 ميليون بشكه است كه براي افزايش صادرات روزانه حدود 200 تا 250 هزار بش//كه در روز براي مدت شش ماه كافي است.

تحليلگران ميگويند مطمئنا ايران قادر خواهد بود نفت ذخيره ش//ده خود را روانه بازار كند اما اين مقدار نفت براي ورود يك باره به بازار بيش از حد زياد است و ايران در صورتي كه قصد انجام فوري اين كار را داشته باشد، بايد سقوط قيمتها را بپذيرد.

در اين ميان، برآوردي ساده از ارزش نفت ذخيره شده ايران روي آب نش//اندهنده ميزان دارايي ذخيره شده ايران در حوزه فروش نفت است. بر اين اس//اس، 57 ميليون بش//كه با توجه به نرخ 52 دالر نفت، عددي در حدود 2/9 ميليارد دالر را به دست ميدهد. اين ميزان از ارزش نفت روي آب ايران حكايت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.