فعاليت در ميدان گازي رهام را از سر گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

ش//ركت بيپ//ي اعالم ك//رد: اين شركت و شركت ملي نفت ايران سال گذشته و پس از لغو تحريمهاي ايران، از خزان//هداري آمريكا مج//وزي براي همكاري مشترك در ميدان گازي رهام واقع در درياي شمال دريافت كردهاند.

تولي//د گاز در مي//دان گازي رهام، در س//ال 2010 يعني زماني كه اروپا تحريمهاييراعليهبرنامههستهايايران به اجرا گذاشت به حالت تعليق درآمد. فعاليت اين ميدان چهار سال بعد پس از آنكه دولت انگليس موافقت كرد كه يك طرح مديريتي موقت را به اجرا بگذارد كه براساس آن تمام درآمدهاي ايران از اين ميدان تا زمان لغو تحريمها به امانت نگهداري شود، از سر گرفته شد.

بعد از لغو تحريمهاي اتحاديه اروپا و س//ازمان ملل عليه اي//ران در ژانويه ،2016 اجراي اين طرح مديريتي موقت متوقف شد.

براساسگزارشسال6102 شركت بريتيش پتروليوم، ايران كنترل سهام خود در اين ميدان را مجددا در اختيار گرفته و در 29 سپتامبر 2016 شركت بي پي مجوزي را از خزانهداري آمريكا دريافت كرده كه به موجب آن دو طرف ميتوانند فعاليتهاي مشترك در اين ميدان را ادامه دهند.

ب//ي پي كه بيش از يك قرن پيش به عنوان شركت نفت ايران و انگليس تاسيس شده، داراي فعاليتهاي تجاري متعددي در آمريكاست و بنابراين براي جلوگيري از متهم ش//دن به هرگونه نقض احتمالي تحريمها و جريمه شدن از س//وي دولت آمريكا، براي هرگونه همكاري با ايران به كسب مجوز از اداره كنترل داراييهاي خارجي خزانهداري آمريكا نياز دارد.

سال گذشته شركت بي پي كميته اجرايياي را براي بررسي همكاريهاي انرژي با ايران ايجاد كرد كه در آن باب دادلي، مدير آمريكايي اين شركت براي جلوگيري از نقش احتمالي تحريمهاي آمريكا از آن كنار گذاشته شده بود.

در گزارش ساالنه بي پي آمده است: »اين شركت در حال حاضر قصد دارد مالكيت سهام خود در ميدان مشترك رهام )با ايران( را ادامه دهد و اين ميدان را اداره كند.«

بي پي نگفته كه مجوز صادر شده در ماههاي پاياني دولت اوباما تا چه زماني اعتبار خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.